e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Sempozyum 3 (2023): TSBS Bildiriler Dergisi

Yayım Tarihi 26.08.2023
Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu , Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Oku Okut Derneği işbirliğinde düzenlenen ulusal bilimsel bir etkinliktir.  3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu , 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Bilgi ve Belge Yönetimi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih alanlarında hazırlanan bildiriler sunulacaktır.

Felsefe, Mantık

Cumhuriyet Felsefesinde İnsan ve Kültür

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Kılıç

1-4

Yapay Zekâ Çağında Kişisel Veri Mahremiyeti

Hüseyin Ensari Eryılmaz (Doktora Öğrencisi)

5-8

Din Felsefesi

Mehmet S. Aydın’da Din Felsefesi

Ümmühan Kalyoncu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

9-12

Kozmopsişizm: Evren-Tanrı Anlayışının Bir Eleştirisi

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Alper Yılmaz

13-16

Platon’un Phaidon Diyaloğunda Uyum Argümanı ve Elemeci Materyalist Zihin Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gören Bayam

17-20

Tanrı-Zaman İlişkisi Bağlamında Richard Swinburne’ün Klasik Teizme Eleştirileri ve Zamansal Tanrı Tasavvuru

Şeymatül Rabia Akıcı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

21-24

Sosyoloji

Siyasal İletişimin Yeni Nesil Seçmenlerle Yeniden Sorgulanması: İYİ Parti Örneği

Özge Nur Erdem (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Hatem Ete

25-28

Titmuss, Therborn ve Andersen’in Sosyal Devlet Modellerinin İncelenmesi

Büşra Tekcan (Doktora Öğrencisi)

29-32

Farklı Paydaşlar Perspektifinden Kentsel Dönüşüm ve Soylulaştırma: Ankara, Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Örneği

Hatice Kayıkcı (AYBÜ Sosyoloji Bölümü Mezunu)- Dr. Öğr. Üyesi Yahya Aydın

33-37

Din Sosyolojisi

Günümüzde Mahremiyet Anlayışının Değişiminde Teknolojinin Rolü

Sacide Ahsen Kapan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

38-41

Zenginliği Yeren Uydurma Rivayetlerin Yarattığı Sosyolojik Etkilerin Teo-Stratejik Boyutu

Dr. Habib Celaleddin Kartal

42-45

Durkheim Sosyolojisinde Ahlâkın Doğası ve Toplumsal İzdüşümleri Üzerine Bir Çözümleme

Yunus Polat (Doktora Öğrencisi)

46-49

Nur Vergin’in Din Sosyolojisi

Hurşit Yılmaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

50-53

İlahiyat Fakültelerinde Üretilen ‘Alevilik’ Konulu Yüksek Lisans Çalışmalarının Genel Çerçevesi Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak

54-57

Doğal Afetler ve Din: İslam Düşüncesi Bağlamında 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi

Kadir Güler (Yüksek Lisans Öğrencisi)

58-61

Türkiye'de Dindarlığın Yaygın Görünümlerinden Biri Olarak Cemaat Dindarlığı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aslan Turan

62-65

Din Psikolojisi

Gömülü Teori Yaklaşımı ile Ergenlerde Maneviyatın Kavramsal ve Bağlamsal Analizi

Saliha Özarslan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

66-70

Ergenlerde Adil Dünya İnancı ve Dindarlık

Muhammed Şahbaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Behlül Tokur

71-74

Kişilik İnşasında Din Faktörünün Etkisinin Bir Kadın Üzerinden İncelenmesi: Bezmialem Valide Sultan

Handan Zülal Ersoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

75-78

Güdü ve İçerik Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Duaları ve Dualara Yansıyan İhtiyaçlar: Mardin Örneklemi

İremnur Ersoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

79-82

Türk Adli Destek Sisteminde Mağdur Çocuklar İçin Manevi Danışmanlığın İmkânı

Dr. Öğr. Üyesi Nimet Ferah

83-86

Dijital Oyunların Dini-Ahlaki Gelişime Olumsuz Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Judgement Day: Tanrının Meleği Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kılınçer

87-90

Dini Başa Çıkma Stratejilerinin Evlilikte Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Dicle Selek (Yüksek Lisans Öğrencisi)

91-94

Tarih

Tanzimat Dönemi’nde Malatya’da Yapılan İdarî Düzenlemeler (1845-1883)

Dr. Gülşen Ulukaya

95-98

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyelik Sürecinin Doksanlı Yıllardaki Siyasi Partilerce Ele Alınışı

İsmet Dölek (Yüksek Lisans Öğrencisi)

99-102

Torbeşlerin Kökeni Üzerine Bir İnceleme: Yukarı Vranofça Örneği

Barış Pehlivan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

103-106

Rus ve İsrailli Oryantalistlerin Çalışmaları Etrafında Oryantalizm Tarifi: ‘el-İstişrâk el-Rûsîyeh dirâseh târîkhîyeh şâmileh’ ile ‘el-İstişrâk el-İsraili fî el-maṣâdir el-ʻIbrīyyeh’ Kitapları Örneği

Ali Acar (Doktora Öğrencisi)

107-110

Yüksek Komiser Lord Herbert Charles Onslow Plumer Döneminde Filistin Eğitim Bölümünün Faaliyetleri (1925-1928)

Dr. Öğr. Üyesi Can Deveci

111-114

İslamcılık Akımının Alternatif Tarih Yazımı: Bir Dönemlendirme Önerisi

Salih Emre Özdemir (Doktora Öğrencisi)

115-118

Burgâzî Fütüvvetmâmesi’ne Göre Hikâyelerle Ahlâkî Eğitim

Sahura Arıcan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

119-122

İslam Tarihi

Halife Ebû Bekir Döneminde Gönderilen İslam’a Davet Mektupları

Zuhal Özkanlı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

123-126

Leone Caetani'nin Annali Dell’Islām Adlı Eserinde Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi Hakkındaki Görüşleri

Beyzanur Ergenekon (Yüksek Lisans Öğrencisi)

127-130

Emevîlerin Hilâfete Gelme Şekillerini Dinî-Siyasî Açıdan Meşrulaştırma Çabaları

Ayşe Nur Boz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

131-134

Hilafetin Emevîler’den Abbasîler’e Geçişi ve Abbasî İhtilali Sürecinde Yaşananlara Taberî’nin Yaklaşımı

Muhammet Ahmet Alpak (Yüksek Lisans Öğrencisi)

135-138

Leona Caetani’ye Göre Kâ’b b. Eşref’in Ölümünü Meşru Kılan Sebepler

Esma Yılmaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

139-142

İstanbul Bâb Mahkemesi 3 Numaralı Sicil’de Mirastan Çekilme: Tehârüc

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şimşek

143-146

Leone Caetani’nin Üsâme b. Zeyd’in Belkâ Seferi Hakkındaki Görüşlerine Dair Tahlil, Tenkit ve Değerlendirme

Tuba Yıldırım (Yüksek Lisans Öğrencisi)

147-150

Leone Caetani’nin Hz. Peygamber’in Zeynep bint Cahş ile Evliliği Hakkındaki Görüşleri

Zeynep Betül Önder Arpa (Yüksek Lisans Öğrencisi)

151-154

Leone Ceatani’nin Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Zeyd b. Amr ve Osman b. Huveyris Adlı Hanifler Hakkındaki Görüşleri

Fatma Doğanay Boncuk (Yüksek Lisans Öğrencisi)

155-158

Emevîler'de İskân Politikası ve Sonuçları: Horasan Örneği

Mücahit Karaalp (Yüksek Lisans Öğrencisi)

159-162

Şeyhülislamlık Arşivi Evrakı ve Binalarının Serencâmı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız

163-166

Kerbelâ Hadisesi Üzerinden Emevî Devleti’ne İki Farklı Bakış: İbnü’l-Esîr ve Julius Wellhausen

Büşra Dinçsoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

167-170

Dinler Tarihi

Zerdüştlüğün Ağrı ve Çevresine Etkisi

Rükiye Keven (Yüksek Lisans Öğrencisi)

171-174

II. Vatikan Konsili: Katolik Kilisesinin İslam’a Bakışı ve Müslümanlarla İlişkisi

Elif Çekici (Doktora Öğrencisi)

175-178

Holokost Sonrası Yahudi Diasporasında Din ve Dinî Değişimler

Fatma Nur Kangal (Yüksek Lisans Öğrencisi)

179-182

Din Eğitimi

MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı ve Değer Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Karataş

183-186

Dijital Çağda Değer Eğitiminde Çizgi Filmlerin Yeri: ‘Rafadan Tayfa’ Örneği

Aslıhan Aybüke Daşcı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

187-190

İlahiyat Alanında Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Eğitim: Ürdün Örneği

Öğr. Gör. Dr. Sadık Seymen

191-194

Kazakistan’da Bağımsızlık Sonrası Dinî Durum

Nursultan Kongyrbayev (Yüksek Lisans Öğrencisi)

195-198

14-15 Yaş Grubuna Yönelik Din Eğitiminde Ailenin Rolü: Sivas Örneği

Sena Sönmez (Yüksek Lisans Öğrencisi)

199-202

Halk Eğitimine Katkı Sunan Bir Kurum: Hisbe Teşkilatı

Hacer Hicret Medet (Yüksek Lisans Öğrencisi)

203-206

4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikayetler Üzerine Bir Değerlendirme: sikayetvar.com Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kurttekin

207-210

Tefsir, Kıraat

Kıraat İlmi Lisansüstü Derslerinin Değerlendirilmesi: Müfredat Önerisi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Havuz

211-214

Teknolojiye Dair İşaretler Bakımından Ömer Nasuhi Bilmen’in Tefsirinde Bilimsel Tefsir Yaklaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağçivan

215-218

Bilişsel İnşanın Yetisel Zeminini Oluşturan Kavramların Kur’an Bağlamında Analizi

Öğr. Gör. Dr. Murat Oltulu

219-222

Kur'an-ı Kerîm’de Nasihat Kelimesinin Anlam Alanı ve Türkçeye Çeviri Sorunu

Yavuz Selim Kıranşal (Yüksek Lisans Öğrencisi)

223-226

Cessâs’ın Ahkâmü’l-Kur’ân’ında Kıraatlerin Ahkâma Tesiri: Tahâret Babı Örneği

Öğr. Gör. Ayşenur Koçak

227-230

Endonezya Müslümanları Şura Meclisi’nin Bukittingi Lideri Derviş Tayyib’in ‘Merhametizm Doktrini’ Bağlamında Kur’an’ın Siyasi ve İçtimai Yorumu

Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Tuncer

231-234

Kelam, Mezhepler Tarihi

Bektaşî Erenlerinden Güvenç Abdal ve Şeceresi

Sümeyra Benzouine (Doktora Öğrencisi)

235-238

Zeydî İmam Kâsım b. Muhammed ve Vasiyyeti: el-Vaṣiyyetü’s-Seniyye

Fatıma Nur Demir (Doktora Öğrencisi)

239-242

Sünnîlik ve Şiîlik Temelinde Emir Timur’un Mezhep Siyaseti

Saliha Şahin (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu

243-248

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kitaplarında Yer Alan Alevîlik ve Bektaşîlik ile İlgili Konuların Değerlendirilmesi

Fatma Şentürk (Yüksek Lisans Öğrencisi)

249-252

Nûreddin es-Sâbûnî’nin Peygamberlerin İsmeti Konusuna Yaklaşımı

Hacı İsmail Doğan (Doktora Öğrencisi)

253-256

Abdüllatif Harpûtî’nin İsbât-ı Vâcib Delilleri

Sümeyye Yavuz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

257-260

Hadis

Tirmizî'nin el-Câmiʿu’ṣ-Ṣaḥîḥ Eserinde Hadisleri Tercih Metodu: Siyer Bâbı Örneği

Cihan Zeybek (Doktora Öğrencisi)

261-264

Hadisin Gelişim Süreciyle Musul Darülhadisleri

Abdulmawjood Abdulfattah Qarabash (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Mustafa Öztoprak

265-268

Giyinmeyle İlgili Hadis Rivayetleri Bağlamında Giyim-Şöhret İlişkisi

Zeynep Akıcı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

269-272

Muhaddislerin Metin Tenkidi Yapmadıkları İddiasına Yönelik Bir Eleştiri: Ebû Dâvûd’un Sünen’inde Metin Tenkidi

Erkan Önder (Doktora Öğrencisi)

273-276

Bir Konu, İki Muhaddis, İki Kitap: Eserleri Bağlamında Buhârî ve Beyhakî’nin İmamın Arkasında Kıraat Meselesine Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Doğan

277-280

Tabakat İlminin Önemi ve Mekhûl b. Ebû Müslim’in (öl. 112/730) Râvîlerinin Mertebelendirilmesi Örneği

Ahmet Cihangir (Doktora Öğrencisi)

281-284

Hukuk

Türkiye ile KKTC Arasında Suçluların İadesi Prosedürü

Mehmet Salih Az (Hâkim / Yüksek Lisans Öğrencisi)

285-288

İslam Hukuku

Osmanlı Sonrası Şer’î Aile Hukuku Uygulamaları: Filistin Örneği

Mehmet Emin Aksoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Pehlul Düzenli

289-292

Hanefî Mezhebinde Usûl Kurallarının Fürûda Uygulanışı: Babertî’nin Darp Yoluyla Ta‘zîrin Üst Sınırı Hakkındaki Görüşünün Tahlili

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çöklü

293-296

Kıyasın Geçerliliğinde İllet ve Hikmet Tartışmaları

Hatice Köse (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Prof. Dr. Yaşar Yiğit

297-300

İslam Hukukuna Göre Fikrî Mülkiyet Haklarının Satışı: Gelişim Süreci ve Cevazı

Murat Arslan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

301-304

İslami Finans Prensipleri Doğrultusunda Faiz ve Garar Ekseninde Konut Finansmanı Ödeme Planlarının Tahlili

Kıvanç Sinan Bardakcı (Doktora Öğrencisi)

305-308

Bilinçli Helal Gıda Tüketimi Kapsamında Katkı Maddeleri

Melike Nur Çaykara (Yüksek Lisans Öğrencisi)

309-312

Haksız Boşama Hükümleri Çerçevesinde İslam Hukuku ile Cezayir Aile Kanunu'nun Mukayesesi

Abdelbasset Kahled (Doktora Öğrencisi)

313-316

Mehmet Akif Ersoy’un İslam Aile Hukukunun Bazı Konuları Hakkındaki Görüşleri

Sümeyye Erdoğan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

317-320

Hayreddin Karaman’nın Fetvalarında Zaruret Prensibi

Mücahit Ergen (Yüksek Lisans Öğrencisi)

321-324

Tasavvuf

Problemlerle Başa Çıkmada Sûfî Tecrübe

Rukiye Albayrak (Yüksek Lisans Öğrencisi)

325-328

Dağıstan’dan Bursa’ya Göç Eden Mutasavvıf Ebû Muhammed Medenî ve Tasavvuf Anlayışı

Hatice Merve Kızılgül Kılıç (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Prof. Dr. Bülent Akot

329-332

Leo Schaya Bağlamında Tasavvufta İçsel Dönüşüm

Arş. Gör. İsa Yalçın

333-336

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri

Okuma Kültürü Kazandırılmasında Çocuk Kütüphanelerinin Rolü: Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi Örneği

Zeynep Gedikoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

337-340

Türk Dili ve Edebiyatı

Mazhar-ı Envâr ve Keşf-i Esrâr Adlı Eserdeki Bazı Unsurların Tasavvufi Açıdan İzahı

Rümeysa Kayaoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

341-344

Yazar Sosyolojisi Bağlamında ‘Mustafa Kutlu’ Örneği

Rukiye Kır (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Yakup Öztürk

345-348

Pend-nâme-i Attâr’ın Türkçe Şerhlerinde Kadına Bakış Açısı ve Eril Dilin Tespiti

Dr. Sema Levent

349-352

Ahmet Mithat Efendi’nin ‘Avrupa’da Bir Cevelan’ Seyahatnamesi ile ‘Paris’te Bir Türk’ Romanında Hayal ile Gerçeklik Çatışması

Dr. Öğr. Üyesi Can Şahin

353-356

Kemterî Mahlaslı Bir Şairin Şiirlerinde Alevi-Bektaşi Unsurları

Merve Kozikoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

357-360

Türk İslam Edebiyatı

Diyanet Çocuk Dergisinde İlhami Ayrancı’nın Hikâyeleri

Hatice Zeynep Dağ (Yüksek Lisans Öğrencisi)

361-364

1953-2012 Yılları Arasında ‘Türk Dili’ Dergisinde Yayımlanan Ali Şir Nevâyî Konulu Yazıların İncelenmesi

Meryem Cemile Arslan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

365-368

Kâdirȋ Dervişi Gulâmȋ’nin Divanı’ndaki Tasavvufi Unsurlar

Zehra Ceviz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

369-372

Beyânü’l- Hak Dergisinde Abdullah Âtıf Şiirleri

Şeyma Akyüz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

373-376

Arap Dili ve Edebiyatı

Türkiye’de Zorunlu Arapça Hazırlık Programı (İlahiyat Fakülteleri Çerçevesinde)

Dr. Öğr. Üyesi Davut Orhan

377-380

Necîb Kîlânî ile Corci Zeydan’ın Romanlarının Konu Bakımından Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Ali Tülü

381-384

Sarf Literatüründe Gizli Kalmış Bir Şerh: Şerhu’l-Binâ ve’l-Emsile

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Meydan

385-388

Sanat - Müzik

İstanbul Mevlevîhanelerinin Osmanlı Mûsikî Sanatına Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sevinç

389-392