e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Dinler Tarihi

Holokost Sonrası Yahudi Diasporasında Din ve Dinî Değişimler Religion and Religious Changes in Post-Holocaust Jewish Diaspora

Fatma Nur Kangal (Yüksek Lisans Öğrencisi) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye 0009-0001-9581-2532

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.302

Nasıl Atıf Yapılır?

Kangal, Fatma Nur . "Holokost Sonrası Yahudi Diasporasında Din ve Dinî Değişimler". TSBS Bildiriler Dergisi 3 (2023), 179-182, https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.302

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Holokost, Yahudi halkının tarihinde derin bir acı iz bırakmış, milyonlarca insanın hayatına mal olan karanlık bir dönemi temsil etmektedir. Bu travmatik sürecin ardından, hayatta kalmayı başaran Yahudi diasporası, sürgünden kurtuluşun yanı sıra dinî kimliklerini ve inançlarını yeniden inşa etme mücadelesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu yazı, Holokost sonrası dönemde Yahudi diasporasında meydana gelen din ve dinî değişimleri anlamak ve değerlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu çalışma, Holokost sonrası dönemde Yahudi diasporasında yaşanan din ve dinî değişimleri konu almaktadır. Araştırma, toplulukların dini kimliklerini koruma, dini uygulamaları adapte etme, modern dünyanın etkisiyle başa çıkma ve yeni dini akımların ortaya çıkışını anlama çabasını içermektedir. Holokost sonrası dönemde Yahudi toplulukları, büyük bir dini krizle karşı karşıya kalmıştır. Soykırımın yol açtığı tahribat, dini liderlerin kaybı ve toplulukların dağılması, dini kimliklerin korunması ve dinî yaşamın sürdürülmesi konusunda önemli sorunlar yaratmıştır. Bu çalışma, Holokost sonrası dönemde yaşanan dinî değişimlerin nedenlerini ve sonuçlarını anlamak ve Yahudi topluluklarının dini kimliklerini güçlendirmek için alınan önlemleri değerlendirmek amacıyla büyük bir öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, Holokost sonrası Yahudi diasporasında yaşanan din ve dinî değişimleri detaylı bir şekilde incelemektir. Toplulukların içinde ve dışında yaşanan dini uygulama değişimleri, modern dünya ile dinî değerlerin dengelenmesi, dini kimlik yeniden inşası ve yeni dini akımların ortaya çıkışı gibi temel konuları ele alarak bu süreci anlamak ve değerlendirmek hedeflenmektedir. Bu çalışma, nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Tarihi belgeler, akademik makaleler, araştırma raporları ve diğer güvenilir kaynaklar kullanılarak Holokost sonrası Yahudi diasporasındaki dinî değişimlerin literatür taraması yapılacaktır. Holokost sonrası dönemde Yahudi diasporasında din ve dinî değişimler yaşanmıştır. Topluluklar, dini kimliklerini koruma ve yeniden inşa etme çabası içine girmiş, toplulukların içinde ve dışında dini uygulamalarda farklılaşmalar yaşanmış, modern dünya ile dini değerlerin dengelemesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, bazı topluluklarda yeni dini akımların ortaya çıkışı da dikkat çekmiştir. Bu çalışma, Holokost sonrası dönemdeki dinî değişimlerin nedenlerini, sonuçlarını ve toplulukların bu süreçlere nasıl tepki verdiklerini anlamak için önemli bir perspektif sunmaktadır. Bu perspektif, gelecekteki dini değişimler ve toplulukların dinî kimliklerini koruma ve güçlendirme çabalarına katkı sağlayabilir. Holokost sonrası dönemde topluluklar, dini kimliklerini koruma ve yeniden inşa etme çabası içine girmiş, farklı ülkelere göç etmeleriyle dini uygulamalarda farklılaşmalar yaşanmıştır. Modern dünyanın etkisiyle dini değerlerin dengelenmesi önem kazanmış, dini eğitim ve öğrenimde yenilikçi yöntemler geliştirilmiştir. Ayrıca, bazı topluluklarda yeni dini akımların ortaya çıkışı dikkat çekmiştir. Bu bulgular, Holokost sonrası dönemdeki dinî değişimlerin karmaşıklığını ve önemini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, Holokost sonrası dönemde Yahudi diasporasında yaşanan din ve dinî değişimler, tarihsel ve sosyolojik açıdan önemli bir araştırma konusudur. Bu çalışma, Yahudi topluluklarının dini kimliklerini koruma ve güçlendirmek için attıkları adımları anlamak ve geleceğe yönelik önemli ipuçları sunmak amacıyla yapılmıştır. Bu sürecin anlaşılması, toplulukların dinî kimliklerini güçlendirme ve dinî değerleri gelecek nesillere aktarma çabalarına destek olabilir.
The Holocaust has left a deep scar in the history of the Jewish people, representing a dark period that resulted in the loss of millions of lives. After this traumatic period, the surviving Jewish diaspora found themselves confronted with the challenge of rebuilding their religious identities and beliefs alongside their survival. This paper is written with the aim of understanding and evaluating the religious and religious changes that occurred in the Jewish diaspora after the Holocaust. This study focuses on the religious and religious changes that took place in the Jewish diaspora after the Holocaust. The research encompasses efforts to preserve religious identities, adapt religious practices, cope with the influence of the modern world, and understand the emergence of new religious movements. In the aftermath of the Holocaust, Jewish communities faced a significant religious crisis. The devastation caused by the genocide, the loss of religious leaders, and the dispersal of communities created significant challenges in preserving religious identities and maintaining religious life. This study holds great importance in understanding the reasons and consequences of religious changes in the post-Holocaust period and evaluating the measures taken to strengthen the religious identities of Jewish communities. This research aims to examine in detail the religious and religious changes that occurred in the post-Holocaust Jewish diaspora. By addressing fundamental issues such as changes in religious practices within and outside communities, the balancing of religious values with the modern world, the reconstruction of religious identities, and the emergence of new religious movements, this study aims to comprehend and evaluate this process. The study is designed as a qualitative research. Historical documents, academic articles, research reports, and other reliable sources will be used to conduct a literature review of religious changes in the post-Holocaust Jewish diaspora. In the post-Holocaust period, religious and religious changes occurred in the Jewish diaspora. Communities engaged in efforts to preserve and reconstruct their religious identities, resulting in variations in religious practices both within and outside these communities. The influence of the modern world necessitated a balance of religious values, and the emergence of new religious movements was observed in some communities. This study provides an important perspective for understanding the reasons, consequences, and reactions of communities to religious changes in the post-Holocaust period. This perspective could contribute to future religious changes and the efforts of communities to preserve and strengthen their religious identities.bDuring the post-Holocaust period, communities undertook efforts to preserve and reconstruct their religious identities, leading to variations in religious practices due to migration to different countries. The influence of the modern world made it crucial to balance religious values, and innovative methods were developed for religious education and learning. Additionally, the emergence of new religious movements was notable in certain communities. These findings underscore the complexity and significance of religious changes in the post-Holocaust period. In conclusion, the religious and religious changes in the post-Holocaust Jewish diaspora are a significant research topic from historical and sociological perspectives. This study has been conducted to understand the steps taken by Jewish communities to preserve and strengthen their religious identities and provide important insights for the future. Understanding this process could support the efforts of communities to strengthen their religious identities and pass on religious values to future generations.

Anahtar Kelimeler:

Dinler Tarihi, Yahudilik, Diaspora, Holokost, Dini Değişim
History of Religions, Judaism, Diaspora, Holocaust, Religious Changes

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Fatma Nur Kangal (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.