e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Yazar Kılavuzu

3. TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Oku Okut Derneği işbirliğinde düzenlenen ulusal bilimsel bir etkinliktir. 

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Bilgi ve Belge Yönetimi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk Felsefesi, İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir.

Her bir başvuru, Sempozyum Bilim Kurulu'ndan en az iki üyenin incelemesine sunulacaktır. Kabul edilen bildirilerin özetleri, Oku Okut Yayınları tarafından Bildiri Özetleri Kitabı olarak e-kitap formatında DOI atanarak yayımlanacaktır. Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır. Gönderilen tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınacak ve kabul edilenler makale türünde Eylül 2022’de yayımlanacaktır. 

 

BİLDİRİ/TEBLİĞ NEDİR?

Bildiri Özeti Gönderim Şablonu (Word)

 • Bildiriye tebliğ de denir.
 • Bildiri, sözel sunum olması açısından konferansa benzer ancak aralarında fark vardır.
 • Araştırılan konunun genel hatları ile sözel olarak sunulduğu, araştırma metninin daha sonra yayımlandığı akademik yazı türüdür.
 • Bildirinin özel ve sınırlandırılmış bir konusu bulunur; bildiri, genel bir bilgi verme konuşması değildir. Bildiriyi sunan kişi, ileri sürdüğü görüşü, hipotezi kanıtlamaya çalışır.
 • Bildiriyi sunan kişi, bildirisini bilimsel üslup ve terminoloji çerçevesinde sunar. Konferansta ise konuşma halkın kültür seviyesine göre ayarlanır.
 • Bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulur.
 • Bildiriler, Bilim Kurulu'nca incelenerek seçilir. Bk. Bildiri İnceleme Formu
 • Süre sınırlıdır (15-20 Dakika). Konferansta ise daha uzundur (50-60 Dakika).
 • Bildiride sürenin sınırlı olması ve konunun delillendirilmesi gereği sebebi ile metne veya hazırlanan sunuma bağlı kalınması gereklidir.
 • Dinleyiciler, alanın uzmanları ve konuya ilgi duyan öğrencilerdir. Daha genel bir dinleyici kitlesine yapılan sunumlara konferans denir.

       

BİLDİRİ ÖZETİNİN HAZIRLANMASI

(Word Şablon)

 1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda akademik yazım ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılması benimsemiştir (İNDİR: İSNAD Atıf Sistemi - 4 Sayfalık Kısa Rehber - PDF).
 2. Bildiri başlığı çok uzun veya içeriği yansıtmayacak kadar kısa olmamalıdır. Başvuru sırasında sadece 250-400 kelimelik Türkçe özet gönderilmelidir. Özette; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi, amacı ve yöntemi gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli ve bunlardan sonra ulaşılan sonuçlara değinilmelidir. Özet, tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Özet metninde yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulmalıdır. Özetler, hakemler tarafından incelendikten sonra gerekli ise yazardan özet metninde düzeltme yapması istenecektir (Bk. Bildiri İnceleme Formu). Tashih edilen metin, Sempozyum Bilim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra yazardan bu metnin İngilizcesi de talep edilecektir.
 3. Tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınacak kabul edilenler makale türünde yayımlanacaktır.  * Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.
 4. İncelenen konuyu yansıtan en az beş kavram eklenmelidir.
 5. ORCID numarası eklenmelidir.
 6. Ad, Soyad, E-Posta, Cep Numarası, Unvan ve Kurum
 7. Öğrenciler, öğrenci belgelerini veya öğrenci kimlik kartlarının resimlerini ek dosya olarak sisteme yüklemelidir.
 8. Bildiri göndermeden önce “Bildiri Hazırlanması ve Sunumu Seminerleri” izlenebilir: https://sempozyum.okuokut.org/tsbs/bildiri-nasil-yazilir

 

BİLDİRİ SUNUSUNUN HAZIRLANMASI  (SUNU ŞABLONU)

Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir:

 1. Her bir sunuş için toplam 20 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulmalıdır.
 2. Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alır.
 3. Her katılımcı kendi oturumundan 10 dakika önce sunum için hazır bulunur.
 4. Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları tartışılmalıdır.
 5. Slaytlarda kısa cümleler ve büyük punto kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.
 6. 15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Daha önce bir deneme yapılarak sunumun 15 dakika içinde tamamlanabildiğinden emin olunmalıdır.
 7. Nicel Araştırma Sunu Şablonu & Nitel Araştırma Sunu Şablonu

NİTEL ARAŞTIRMA SUNUM PLANI (İNDİR)

Sunu 1: Sunumun Başlığı

Yazar ve Kurum Bilgisi


Sunu 2-3: Çalışmanın Konusu

Çalışmanın konusu nedir?

Çalışma nasıl sınırlandırıldı, kapsamı nedir?

Çalışmanın araştırma temel problemi nedir?

 

Sunu 4: Çalışmanın Amacı

Bu çalışmaya neden gerek duyuldu?

Araştırmanın amaçları nedir?


Sunu 5: Çalışmanın Önemi

Bu çalışma neden önemlidir?

Çalışmanın faydaları nelerdir?


Sunu 6-8: Çalışmanın Kaynakları ve Yöntemi

Çalışma temel kaynakları nelerdir?

Çalışmada kullanılan yöntem veya yöntemler nelerdir?


Sunu 9-12: Çalışmanın Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Araştırma problemi hakkında sonuca ulaşıldı mı?

Çalışmada ulaşılan temel sonuçlar nelerdir?


Sunu 13-15: Öneriler

Ulaşılan sonuçlar nasıl kullanılabilir?

Eksiklikler nelerdir?

Araştırılan konuda yeni araştırma ihtiyacı var mı?

 

NİCEL ARAŞTIRMA SUNUM PLANI (İNDİR)

Sunu 1: Sunumun Başlığı

Yazar ve Kurum Bilgisi


Sunu 2-3: Çalışmanın Konusu

Çalışmanın konusu nedir?

Çalışma nasıl sınırlandırıldı, kapsamı nedir?

Çalışmanın araştırma problemi/hipotezi nedir?


Sunu 4: Çalışmanın Amacı

Bu çalışmaya neden gerek duyuldu?

Araştırmanın amaçları nedir?


Sunu 5: Çalışmanın Önemi

Bu çalışma neden önemlidir?

Çalışmanın faydaları nelerdir?


Sunu 6-8: Çalışmanın Kaynakları ve Yöntemi

Veri kaynakları (evren-örneklem), veri toplama ve analiz yöntemleri nelerdir?


Sunu 9-12: Çalışmanın Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Araştırma hipotezi doğrulandı mı?


Sunu 13-15: Öneriler

Ulaşılan sonuçlar nasıl kullanılabilir?

Eksiklikler nelerdir?

Araştırılan konuda yeni araştırma ihtiyacı var mı?

 

BİLDİRİ TAM METNİNİN HAZIRLANMASI (Bildiri Formatı - WORD)

Bildiri tam metni aşağıdaki Word formatı kullanılarak hazırlanmalıdır. Atıf ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemikullanılmalıdır.

Metin: Microsoft Office Word programında yazılmalıdır. Sayfa Boyutu: A4 ebatlarında olmalıdır. Kenar Boşlukları: Her kenardan 2,5 cm bırakılmalıdır. Başlıklandırma Formatı: Ondalık Sistemde olmalıdır.

* Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

 

SÜREÇ NASIL İŞLER?

 Bildiri Hazırlanması Seminerini İzle!

 • Bildiri Özetini Hazırla – Gönder.
 • Bilim Kurulu’ndan 2 Hakemin Kararını Bekle.
 • Karara Uyarak Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.
 • Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

Şimdi İngilizce Özeti Hazırla - Gönder.

 • İngilizce Dil Editörünün Kararını Bekle.
 • İngilizce Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.
 • Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

Sunum Hazırlanması Seminerini İzle.

 • Sunumunu Hazırla
 • Belirlenen Günde Test Sunumu Yap.

Şimdi Hazırsın. Sempozyum Gününü Bekle!

* Tam metinler, hakem sürecine alınması için Tetkik Türk-İslam Kültürü Dergisi’ne gönderilmelidir.

* Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

Bildiri Hazırlanması Semineri (2023) | Dr. Abdullah Demir

Sunumu PDF Olarak İndir | Sunum Video Kaydı: İzle

* Bu seminer 23 Temmuz 2023 21:00'da Oku Okut Akademi'de çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

Bildiri Hazırlanması ve Sunumu Semineri (2021) | Dr. Abdullah Demir

Sunumu PDF Olarak İndir | Sunum Video Kaydı: İzle

 * Bu seminer 24 Temmuz 2021 22:00'da çevrim içi olarak sunulmuştur.

* Bildiri Özeti Word Şablonu

 

Akademik Yazı Türleri | Dr. Ayşe Mine Akar

Seminer Video Kaydı: İzle

* Bu seminer 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü 22:00'da çevrim içi olarak sunulmuştur.

 

Etkili Sunum Teknikleri | Prof. Dr. İsmail Bulut

Seminer Video Kaydı: İzle

*Bu seminer 12 Ağustos 2021 tarihinde 22:00'da çevrim içi olarak sunulmuştur.