e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Sıklık: Yılda Bir
Düzenleyen: AYBÜ & Oku Okut Derneği

Sempozyum 3 (2023): TSBS Bildiriler Dergisi

Son Sempozyum: Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu

Felsefe, Mantık

Cumhuriyet Felsefesinde İnsan ve Kültür

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Kılıç

1-4

Yapay Zekâ Çağında Kişisel Veri Mahremiyeti

Hüseyin Ensari Eryılmaz (Doktora Öğrencisi)

5-8

Din Felsefesi

Platon’un Phaidon Diyaloğunda Uyum Argümanı ve Elemeci Materyalist Zihin Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gören Bayam

17-20

Tanrı-Zaman İlişkisi Bağlamında Richard Swinburne’ün Klasik Teizme Eleştirileri ve Zamansal Tanrı Tasavvuru

Şeymatül Rabia Akıcı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

21-24

Mehmet S. Aydın’da Din Felsefesi

Ümmühan Kalyoncu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

9-12

Kozmopsişizm: Evren-Tanrı Anlayışının Bir Eleştirisi

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Alper Yılmaz

13-16

Sosyoloji

Farklı Paydaşlar Perspektifinden Kentsel Dönüşüm ve Soylulaştırma: Ankara, Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Örneği

Hatice Kayıkcı (AYBÜ Sosyoloji Bölümü Mezunu)- Dr. Öğr. Üyesi Yahya Aydın

33-37

Siyasal İletişimin Yeni Nesil Seçmenlerle Yeniden Sorgulanması: İYİ Parti Örneği

Özge Nur Erdem (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Hatem Ete

25-28

Titmuss, Therborn ve Andersen’in Sosyal Devlet Modellerinin İncelenmesi

Büşra Tekcan (Doktora Öğrencisi)

29-32

Din Sosyolojisi

Türkiye'de Dindarlığın Yaygın Görünümlerinden Biri Olarak Cemaat Dindarlığı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aslan Turan

62-65

Günümüzde Mahremiyet Anlayışının Değişiminde Teknolojinin Rolü

Sacide Ahsen Kapan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

38-41

Zenginliği Yeren Uydurma Rivayetlerin Yarattığı Sosyolojik Etkilerin Teo-Stratejik Boyutu

Dr. Habib Celaleddin Kartal

42-45

Durkheim Sosyolojisinde Ahlâkın Doğası ve Toplumsal İzdüşümleri Üzerine Bir Çözümleme

Yunus Polat (Doktora Öğrencisi)

46-49

Nur Vergin’in Din Sosyolojisi

Hurşit Yılmaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

50-53

İlahiyat Fakültelerinde Üretilen ‘Alevilik’ Konulu Yüksek Lisans Çalışmalarının Genel Çerçevesi Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak

54-57

Doğal Afetler ve Din: İslam Düşüncesi Bağlamında 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi

Kadir Güler (Yüksek Lisans Öğrencisi)

58-61

Din Psikolojisi

Türk Adli Destek Sisteminde Mağdur Çocuklar İçin Manevi Danışmanlığın İmkânı

Dr. Öğr. Üyesi Nimet Ferah

83-86

Dijital Oyunların Dini-Ahlaki Gelişime Olumsuz Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Judgement Day: Tanrının Meleği Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kılınçer

87-90

Dini Başa Çıkma Stratejilerinin Evlilikte Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Dicle Selek (Yüksek Lisans Öğrencisi)

91-94

Gömülü Teori Yaklaşımı ile Ergenlerde Maneviyatın Kavramsal ve Bağlamsal Analizi

Saliha Özarslan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

66-70

Ergenlerde Adil Dünya İnancı ve Dindarlık

Muhammed Şahbaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Behlül Tokur

71-74

Kişilik İnşasında Din Faktörünün Etkisinin Bir Kadın Üzerinden İncelenmesi: Bezmialem Valide Sultan

Handan Zülal Ersoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

75-78

Güdü ve İçerik Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Duaları ve Dualara Yansıyan İhtiyaçlar: Mardin Örneklemi

İremnur Ersoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

79-82

Tarih

İslamcılık Akımının Alternatif Tarih Yazımı: Bir Dönemlendirme Önerisi

Salih Emre Özdemir (Doktora Öğrencisi)

115-118

Burgâzî Fütüvvetmâmesi’ne Göre Hikâyelerle Ahlâkî Eğitim

Sahura Arıcan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

119-122

Tanzimat Dönemi’nde Malatya’da Yapılan İdarî Düzenlemeler (1845-1883)

Dr. Gülşen Ulukaya

95-98

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyelik Sürecinin Doksanlı Yıllardaki Siyasi Partilerce Ele Alınışı

İsmet Dölek (Yüksek Lisans Öğrencisi)

99-102

Torbeşlerin Kökeni Üzerine Bir İnceleme: Yukarı Vranofça Örneği

Barış Pehlivan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

103-106

Rus ve İsrailli Oryantalistlerin Çalışmaları Etrafında Oryantalizm Tarifi: ‘el-İstişrâk el-Rûsîyeh dirâseh târîkhîyeh şâmileh’ ile ‘el-İstişrâk el-İsraili fî el-maṣâdir el-ʻIbrīyyeh’ Kitapları Örneği

Ali Acar (Doktora Öğrencisi)

107-110

Yüksek Komiser Lord Herbert Charles Onslow Plumer Döneminde Filistin Eğitim Bölümünün Faaliyetleri (1925-1928)

Dr. Öğr. Üyesi Can Deveci

111-114

İslam Tarihi

Şeyhülislamlık Arşivi Evrakı ve Binalarının Serencâmı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız

163-166

Kerbelâ Hadisesi Üzerinden Emevî Devleti’ne İki Farklı Bakış: İbnü’l-Esîr ve Julius Wellhausen

Büşra Dinçsoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

167-170

Halife Ebû Bekir Döneminde Gönderilen İslam’a Davet Mektupları

Zuhal Özkanlı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

123-126

Leone Caetani'nin Annali Dell’Islām Adlı Eserinde Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi Hakkındaki Görüşleri

Beyzanur Ergenekon (Yüksek Lisans Öğrencisi)

127-130

Emevîlerin Hilâfete Gelme Şekillerini Dinî-Siyasî Açıdan Meşrulaştırma Çabaları

Ayşe Nur Boz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

131-134

Hilafetin Emevîler’den Abbasîler’e Geçişi ve Abbasî İhtilali Sürecinde Yaşananlara Taberî’nin Yaklaşımı

Muhammet Ahmet Alpak (Yüksek Lisans Öğrencisi)

135-138

Leona Caetani’ye Göre Kâ’b b. Eşref’in Ölümünü Meşru Kılan Sebepler

Esma Yılmaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

139-142

İstanbul Bâb Mahkemesi 3 Numaralı Sicil’de Mirastan Çekilme: Tehârüc

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şimşek

143-146

Leone Caetani’nin Üsâme b. Zeyd’in Belkâ Seferi Hakkındaki Görüşlerine Dair Tahlil, Tenkit ve Değerlendirme

Tuba Yıldırım (Yüksek Lisans Öğrencisi)

147-150

Leone Caetani’nin Hz. Peygamber’in Zeynep bint Cahş ile Evliliği Hakkındaki Görüşleri

Zeynep Betül Önder Arpa (Yüksek Lisans Öğrencisi)

151-154

Leone Ceatani’nin Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Zeyd b. Amr ve Osman b. Huveyris Adlı Hanifler Hakkındaki Görüşleri

Fatma Doğanay Boncuk (Yüksek Lisans Öğrencisi)

155-158

Emevîler'de İskân Politikası ve Sonuçları: Horasan Örneği

Mücahit Karaalp (Yüksek Lisans Öğrencisi)

159-162

Dinler Tarihi

II. Vatikan Konsili: Katolik Kilisesinin İslam’a Bakışı ve Müslümanlarla İlişkisi

Elif Çekici (Doktora Öğrencisi)

175-178

Zerdüştlüğün Ağrı ve Çevresine Etkisi

Rükiye Keven (Yüksek Lisans Öğrencisi)

171-174

Holokost Sonrası Yahudi Diasporasında Din ve Dinî Değişimler

Fatma Nur Kangal (Yüksek Lisans Öğrencisi)

179-182

Din Eğitimi

14-15 Yaş Grubuna Yönelik Din Eğitiminde Ailenin Rolü: Sivas Örneği

Sena Sönmez (Yüksek Lisans Öğrencisi)

199-202

Halk Eğitimine Katkı Sunan Bir Kurum: Hisbe Teşkilatı

Hacer Hicret Medet (Yüksek Lisans Öğrencisi)

203-206

4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikayetler Üzerine Bir Değerlendirme: sikayetvar.com Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kurttekin

207-210

MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı ve Değer Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Karataş

183-186

Dijital Çağda Değer Eğitiminde Çizgi Filmlerin Yeri: ‘Rafadan Tayfa’ Örneği

Aslıhan Aybüke Daşcı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

187-190

İlahiyat Alanında Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Eğitim: Ürdün Örneği

Öğr. Gör. Dr. Sadık Seymen

191-194

Kazakistan’da Bağımsızlık Sonrası Dinî Durum

Nursultan Kongyrbayev (Yüksek Lisans Öğrencisi)

195-198

Tefsir, Kıraat

Endonezya Müslümanları Şura Meclisi’nin Bukittingi Lideri Derviş Tayyib’in ‘Merhametizm Doktrini’ Bağlamında Kur’an’ın Siyasi ve İçtimai Yorumu

Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Tuncer

231-234

Kıraat İlmi Lisansüstü Derslerinin Değerlendirilmesi: Müfredat Önerisi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Havuz

211-214

Teknolojiye Dair İşaretler Bakımından Ömer Nasuhi Bilmen’in Tefsirinde Bilimsel Tefsir Yaklaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağçivan

215-218

Bilişsel İnşanın Yetisel Zeminini Oluşturan Kavramların Kur’an Bağlamında Analizi

Öğr. Gör. Dr. Murat Oltulu

219-222

Kur'an-ı Kerîm’de Nasihat Kelimesinin Anlam Alanı ve Türkçeye Çeviri Sorunu

Yavuz Selim Kıranşal (Yüksek Lisans Öğrencisi)

223-226

Cessâs’ın Ahkâmü’l-Kur’ân’ında Kıraatlerin Ahkâma Tesiri: Tahâret Babı Örneği

Öğr. Gör. Ayşenur Koçak

227-230

Kelam, Mezhepler Tarihi

Abdüllatif Harpûtî’nin İsbât-ı Vâcib Delilleri

Sümeyye Yavuz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

257-260

Bektaşî Erenlerinden Güvenç Abdal ve Şeceresi

Sümeyra Benzouine (Doktora Öğrencisi)

235-238

Zeydî İmam Kâsım b. Muhammed ve Vasiyyeti: el-Vaṣiyyetü’s-Seniyye

Fatıma Nur Demir (Doktora Öğrencisi)

239-242

Sünnîlik ve Şiîlik Temelinde Emir Timur’un Mezhep Siyaseti

Saliha Şahin (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu

243-248

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kitaplarında Yer Alan Alevîlik ve Bektaşîlik ile İlgili Konuların Değerlendirilmesi

Fatma Şentürk (Yüksek Lisans Öğrencisi)

249-252

Nûreddin es-Sâbûnî’nin Peygamberlerin İsmeti Konusuna Yaklaşımı

Hacı İsmail Doğan (Doktora Öğrencisi)

253-256

Hadis

Bir Konu, İki Muhaddis, İki Kitap: Eserleri Bağlamında Buhârî ve Beyhakî’nin İmamın Arkasında Kıraat Meselesine Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Doğan

277-280

Tabakat İlminin Önemi ve Mekhûl b. Ebû Müslim’in (öl. 112/730) Râvîlerinin Mertebelendirilmesi Örneği

Ahmet Cihangir (Doktora Öğrencisi)

281-284

Tirmizî'nin el-Câmiʿu’ṣ-Ṣaḥîḥ Eserinde Hadisleri Tercih Metodu: Siyer Bâbı Örneği

Cihan Zeybek (Doktora Öğrencisi)

261-264

Hadisin Gelişim Süreciyle Musul Darülhadisleri

Abdulmawjood Abdulfattah Qarabash (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Mustafa Öztoprak

265-268

Giyinmeyle İlgili Hadis Rivayetleri Bağlamında Giyim-Şöhret İlişkisi

Zeynep Akıcı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

269-272

Muhaddislerin Metin Tenkidi Yapmadıkları İddiasına Yönelik Bir Eleştiri: Ebû Dâvûd’un Sünen’inde Metin Tenkidi

Erkan Önder (Doktora Öğrencisi)

273-276

Hukuk

Türkiye ile KKTC Arasında Suçluların İadesi Prosedürü

Mehmet Salih Az (Hâkim / Yüksek Lisans Öğrencisi)

285-288

İslam Hukuku

Mehmet Akif Ersoy’un İslam Aile Hukukunun Bazı Konuları Hakkındaki Görüşleri

Sümeyye Erdoğan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

317-320

Hayreddin Karaman’nın Fetvalarında Zaruret Prensibi

Mücahit Ergen (Yüksek Lisans Öğrencisi)

321-324

Osmanlı Sonrası Şer’î Aile Hukuku Uygulamaları: Filistin Örneği

Mehmet Emin Aksoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Pehlul Düzenli

289-292

Hanefî Mezhebinde Usûl Kurallarının Fürûda Uygulanışı: Babertî’nin Darp Yoluyla Ta‘zîrin Üst Sınırı Hakkındaki Görüşünün Tahlili

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çöklü

293-296

Kıyasın Geçerliliğinde İllet ve Hikmet Tartışmaları

Hatice Köse (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Prof. Dr. Yaşar Yiğit

297-300

İslam Hukukuna Göre Fikrî Mülkiyet Haklarının Satışı: Gelişim Süreci ve Cevazı

Murat Arslan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

301-304

İslami Finans Prensipleri Doğrultusunda Faiz ve Garar Ekseninde Konut Finansmanı Ödeme Planlarının Tahlili

Kıvanç Sinan Bardakcı (Doktora Öğrencisi)

305-308

Bilinçli Helal Gıda Tüketimi Kapsamında Katkı Maddeleri

Melike Nur Çaykara (Yüksek Lisans Öğrencisi)

309-312

Haksız Boşama Hükümleri Çerçevesinde İslam Hukuku ile Cezayir Aile Kanunu'nun Mukayesesi

Abdelbasset Kahled (Doktora Öğrencisi)

313-316

Tasavvuf

Dağıstan’dan Bursa’ya Göç Eden Mutasavvıf Ebû Muhammed Medenî ve Tasavvuf Anlayışı

Hatice Merve Kızılgül Kılıç (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Prof. Dr. Bülent Akot

329-332

Leo Schaya Bağlamında Tasavvufta İçsel Dönüşüm

Arş. Gör. İsa Yalçın

333-336

Problemlerle Başa Çıkmada Sûfî Tecrübe

Rukiye Albayrak (Yüksek Lisans Öğrencisi)

325-328

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri

Okuma Kültürü Kazandırılmasında Çocuk Kütüphanelerinin Rolü: Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi Örneği

Zeynep Gedikoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

337-340

Türk Dili ve Edebiyatı

Mazhar-ı Envâr ve Keşf-i Esrâr Adlı Eserdeki Bazı Unsurların Tasavvufi Açıdan İzahı

Rümeysa Kayaoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

341-344

Yazar Sosyolojisi Bağlamında ‘Mustafa Kutlu’ Örneği

Rukiye Kır (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Yakup Öztürk

345-348

Pend-nâme-i Attâr’ın Türkçe Şerhlerinde Kadına Bakış Açısı ve Eril Dilin Tespiti

Dr. Sema Levent

349-352

Ahmet Mithat Efendi’nin ‘Avrupa’da Bir Cevelan’ Seyahatnamesi ile ‘Paris’te Bir Türk’ Romanında Hayal ile Gerçeklik Çatışması

Dr. Öğr. Üyesi Can Şahin

353-356

Kemterî Mahlaslı Bir Şairin Şiirlerinde Alevi-Bektaşi Unsurları

Merve Kozikoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

357-360

Türk İslam Edebiyatı

Diyanet Çocuk Dergisinde İlhami Ayrancı’nın Hikâyeleri

Hatice Zeynep Dağ (Yüksek Lisans Öğrencisi)

361-364

1953-2012 Yılları Arasında ‘Türk Dili’ Dergisinde Yayımlanan Ali Şir Nevâyî Konulu Yazıların İncelenmesi

Meryem Cemile Arslan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

365-368

Kâdirȋ Dervişi Gulâmȋ’nin Divanı’ndaki Tasavvufi Unsurlar

Zehra Ceviz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

369-372

Beyânü’l- Hak Dergisinde Abdullah Âtıf Şiirleri

Şeyma Akyüz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

373-376

Arap Dili ve Edebiyatı

Türkiye’de Zorunlu Arapça Hazırlık Programı (İlahiyat Fakülteleri Çerçevesinde)

Dr. Öğr. Üyesi Davut Orhan

377-380

Necîb Kîlânî ile Corci Zeydan’ın Romanlarının Konu Bakımından Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Ali Tülü

381-384

Sarf Literatüründe Gizli Kalmış Bir Şerh: Şerhu’l-Binâ ve’l-Emsile

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Meydan

385-388

Sanat - Müzik

İstanbul Mevlevîhanelerinin Osmanlı Mûsikî Sanatına Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sevinç

389-392

4. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Oku Okut Derneği iş birliğinde 26-31 Ağustos 2024 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.  Sempozyumda; Din, Felsefe, Eğitim, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir. Lisansüstü öğrencileri ile lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar sempozyuma başvurabilir. 

Sempozyum Tarihi: 26-31 Ağustos 2024 | Çevrim İçi
Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 10 Ağustos 2024
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 15 Ağustos 2024
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 20 Ağustos 2024

İNDİR: Bildiri Şablonları (Word -PowerPoint)

Duyurular

Sempozyum Arşivi

Bildiri özetlerine, sunum videolarına ve katılım belgelerine erişim sağlayabilirsiniz

3

Yıl

3

Sempozyum

231

Araştırmacı

227

Bildiri

Veritabanları ve İndeksler

Sempozyumda sunulan bildirilerin yer aldığı veritabanları ve dijital platformlar