e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Sempozyum 3 (2023): TSBS Bildiriler Dergisi

Son Sayı: TSBS Bildiriler Dergisi

Yayım Tarihi 26.08.2023

Felsefe, Mantık

Cumhuriyet Felsefesinde İnsan ve Kültür

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Kılıç

Yapay Zekâ Çağında Kişisel Veri Mahremiyeti

Hüseyin Ensari Eryılmaz (Doktora Öğrencisi)

Din Felsefesi

Kozmopsişizm: Evren-Tanrı Anlayışının Bir Eleştirisi

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Alper Yılmaz

Platon’un Phaidon Diyaloğunda Uyum Argümanı ve Elemeci Materyalist Zihin Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gören Bayam

Tanrı-Zaman İlişkisi Bağlamında Richard Swinburne’ün Klasik Teizme Eleştirileri ve Zamansal Tanrı Tasavvuru

Şeymatül Rabia Akıcı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Mehmet S. Aydın’da Din Felsefesi

Ümmühan Kalyoncu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Sosyoloji

Siyasal İletişimin Yeni Nesil Seçmenlerle Yeniden Sorgulanması: İYİ Parti Örneği

Özge Nur Erdem (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Hatem Ete

Titmuss, Therborn ve Andersen’in Sosyal Devlet Modellerinin İncelenmesi

Büşra Tekcan (Doktora Öğrencisi)

Farklı Paydaşlar Perspektifinden Kentsel Dönüşüm ve Soylulaştırma: Ankara, Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Örneği

Hatice Kayıkcı (AYBÜ Sosyoloji Bölümü Mezunu)- Dr. Öğr. Üyesi Yahya Aydın

Din Sosyolojisi

Durkheim Sosyolojisinde Ahlâkın Doğası ve Toplumsal İzdüşümleri Üzerine Bir Çözümleme

Yunus Polat (Doktora Öğrencisi)

Nur Vergin’in Din Sosyolojisi

Hurşit Yılmaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İlahiyat Fakültelerinde Üretilen ‘Alevilik’ Konulu Yüksek Lisans Çalışmalarının Genel Çerçevesi Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak

Doğal Afetler ve Din: İslam Düşüncesi Bağlamında 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi

Kadir Güler (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Türkiye'de Dindarlığın Yaygın Görünümlerinden Biri Olarak Cemaat Dindarlığı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aslan Turan

Günümüzde Mahremiyet Anlayışının Değişiminde Teknolojinin Rolü

Sacide Ahsen Kapan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Zenginliği Yeren Uydurma Rivayetlerin Yarattığı Sosyolojik Etkilerin Teo-Stratejik Boyutu

Dr. Habib Celaleddin Kartal

Din Psikolojisi

Ergenlerde Adil Dünya İnancı ve Dindarlık

Muhammed Şahbaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Behlül Tokur

Kişilik İnşasında Din Faktörünün Etkisinin Bir Kadın Üzerinden İncelenmesi: Bezmialem Valide Sultan

Handan Zülal Ersoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Güdü ve İçerik Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Duaları ve Dualara Yansıyan İhtiyaçlar: Mardin Örneklemi

İremnur Ersoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Türk Adli Destek Sisteminde Mağdur Çocuklar İçin Manevi Danışmanlığın İmkânı

Dr. Öğr. Üyesi Nimet Ferah

Dijital Oyunların Dini-Ahlaki Gelişime Olumsuz Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Judgement Day: Tanrının Meleği Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kılınçer

Dini Başa Çıkma Stratejilerinin Evlilikte Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Dicle Selek (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Gömülü Teori Yaklaşımı ile Ergenlerde Maneviyatın Kavramsal ve Bağlamsal Analizi

Saliha Özarslan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Tarih

Tanzimat Dönemi’nde Malatya’da Yapılan İdarî Düzenlemeler (1845-1883)

Dr. Gülşen Ulukaya

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyelik Sürecinin Doksanlı Yıllardaki Siyasi Partilerce Ele Alınışı

İsmet Dölek (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Rus ve İsrailli Oryantalistlerin Çalışmaları Etrafında Oryantalizm Tarifi: ‘el-İstişrâk el-Rûsîyeh dirâseh târîkhîyeh şâmileh’ ile ‘el-İstişrâk el-İsraili fî el-maṣâdir el-ʻIbrīyyeh’ Kitapları Örneği

Ali Acar (Doktora Öğrencisi)

Torbeşlerin Kökeni Üzerine Bir İnceleme: Yukarı Vranofça Örneği

Barış Pehlivan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Yüksek Komiser Lord Herbert Charles Onslow Plumer Döneminde Filistin Eğitim Bölümünün Faaliyetleri (1925-1928)

Dr. Öğr. Üyesi Can Deveci

İslamcılık Akımının Alternatif Tarih Yazımı: Bir Dönemlendirme Önerisi

Salih Emre Özdemir (Doktora Öğrencisi)

Burgâzî Fütüvvetmâmesi’ne Göre Hikâyelerle Ahlâkî Eğitim

Sahura Arıcan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İslam Tarihi

Hilafetin Emevîler’den Abbasîler’e Geçişi ve Abbasî İhtilali Sürecinde Yaşananlara Taberî’nin Yaklaşımı

Muhammet Ahmet Alpak (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Leona Caetani’ye Göre Kâ’b b. Eşref’in Ölümünü Meşru Kılan Sebepler

Esma Yılmaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İstanbul Bâb Mahkemesi 3 Numaralı Sicil’de Mirastan Çekilme: Tehârüc

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şimşek

Leone Caetani’nin Üsâme b. Zeyd’in Belkâ Seferi Hakkındaki Görüşlerine Dair Tahlil, Tenkit ve Değerlendirme

Tuba Yıldırım (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Leone Caetani’nin Hz. Peygamber’in Zeynep bint Cahş ile Evliliği Hakkındaki Görüşleri

Zeynep Betül Önder Arpa (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Leone Ceatani’nin Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Zeyd b. Amr ve Osman b. Huveyris Adlı Hanifler Hakkındaki Görüşleri

Fatma Doğanay Boncuk (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Emevîler'de İskân Politikası ve Sonuçları: Horasan Örneği

Mücahit Karaalp (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Şeyhülislamlık Arşivi Evrakı ve Binalarının Serencâmı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız

Kerbelâ Hadisesi Üzerinden Emevî Devleti’ne İki Farklı Bakış: İbnü’l-Esîr ve Julius Wellhausen

Büşra Dinçsoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Halife Ebû Bekir Döneminde Gönderilen İslam’a Davet Mektupları

Zuhal Özkanlı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Leone Caetani'nin Annali Dell’Islām Adlı Eserinde Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi Hakkındaki Görüşleri

Beyzanur Ergenekon (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Emevîlerin Hilâfete Gelme Şekillerini Dinî-Siyasî Açıdan Meşrulaştırma Çabaları

Ayşe Nur Boz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Dinler Tarihi

II. Vatikan Konsili: Katolik Kilisesinin İslam’a Bakışı ve Müslümanlarla İlişkisi

Elif Çekici (Doktora Öğrencisi)

Zerdüştlüğün Ağrı ve Çevresine Etkisi

Rükiye Keven (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Holokost Sonrası Yahudi Diasporasında Din ve Dinî Değişimler

Fatma Nur Kangal (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Din Eğitimi

Dijital Çağda Değer Eğitiminde Çizgi Filmlerin Yeri: ‘Rafadan Tayfa’ Örneği

Aslıhan Aybüke Daşcı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İlahiyat Alanında Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Eğitim: Ürdün Örneği

Öğr. Gör. Dr. Sadık Seymen

Kazakistan’da Bağımsızlık Sonrası Dinî Durum

Nursultan Kongyrbayev (Yüksek Lisans Öğrencisi)

14-15 Yaş Grubuna Yönelik Din Eğitiminde Ailenin Rolü: Sivas Örneği

Sena Sönmez (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Halk Eğitimine Katkı Sunan Bir Kurum: Hisbe Teşkilatı

Hacer Hicret Medet (Yüksek Lisans Öğrencisi)

4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikayetler Üzerine Bir Değerlendirme: sikayetvar.com Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kurttekin

MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı ve Değer Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Karataş

Tefsir, Kıraat

Teknolojiye Dair İşaretler Bakımından Ömer Nasuhi Bilmen’in Tefsirinde Bilimsel Tefsir Yaklaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağçivan

Bilişsel İnşanın Yetisel Zeminini Oluşturan Kavramların Kur’an Bağlamında Analizi

Öğr. Gör. Dr. Murat Oltulu

Kur'an-ı Kerîm’de Nasihat Kelimesinin Anlam Alanı ve Türkçeye Çeviri Sorunu

Yavuz Selim Kıranşal (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Cessâs’ın Ahkâmü’l-Kur’ân’ında Kıraatlerin Ahkâma Tesiri: Tahâret Babı Örneği

Öğr. Gör. Ayşenur Koçak

Endonezya Müslümanları Şura Meclisi’nin Bukittingi Lideri Derviş Tayyib’in ‘Merhametizm Doktrini’ Bağlamında Kur’an’ın Siyasi ve İçtimai Yorumu

Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Tuncer

Kıraat İlmi Lisansüstü Derslerinin Değerlendirilmesi: Müfredat Önerisi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Havuz

Kelam, Mezhepler Tarihi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kitaplarında Yer Alan Alevîlik ve Bektaşîlik ile İlgili Konuların Değerlendirilmesi

Fatma Şentürk (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Nûreddin es-Sâbûnî’nin Peygamberlerin İsmeti Konusuna Yaklaşımı

Hacı İsmail Doğan (Doktora Öğrencisi)

Abdüllatif Harpûtî’nin İsbât-ı Vâcib Delilleri

Sümeyye Yavuz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Bektaşî Erenlerinden Güvenç Abdal ve Şeceresi

Sümeyra Benzouine (Doktora Öğrencisi)

Zeydî İmam Kâsım b. Muhammed ve Vasiyyeti: el-Vaṣiyyetü’s-Seniyye

Fatıma Nur Demir (Doktora Öğrencisi)

Sünnîlik ve Şiîlik Temelinde Emir Timur’un Mezhep Siyaseti

Saliha Şahin (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu

Hadis

Hadisin Gelişim Süreciyle Musul Darülhadisleri

Abdulmawjood Abdulfattah Qarabash (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Mustafa Öztoprak

Giyinmeyle İlgili Hadis Rivayetleri Bağlamında Giyim-Şöhret İlişkisi

Zeynep Akıcı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Muhaddislerin Metin Tenkidi Yapmadıkları İddiasına Yönelik Bir Eleştiri: Ebû Dâvûd’un Sünen’inde Metin Tenkidi

Erkan Önder (Doktora Öğrencisi)

Bir Konu, İki Muhaddis, İki Kitap: Eserleri Bağlamında Buhârî ve Beyhakî’nin İmamın Arkasında Kıraat Meselesine Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Doğan

Tabakat İlminin Önemi ve Mekhûl b. Ebû Müslim’in (öl. 112/730) Râvîlerinin Mertebelendirilmesi Örneği

Ahmet Cihangir (Doktora Öğrencisi)

Tirmizî'nin el-Câmiʿu’ṣ-Ṣaḥîḥ Eserinde Hadisleri Tercih Metodu: Siyer Bâbı Örneği

Cihan Zeybek (Doktora Öğrencisi)

Hukuk

Türkiye ile KKTC Arasında Suçluların İadesi Prosedürü

Mehmet Salih Az (Hâkim / Yüksek Lisans Öğrencisi)

İslam Hukuku

Bilinçli Helal Gıda Tüketimi Kapsamında Katkı Maddeleri

Melike Nur Çaykara (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Haksız Boşama Hükümleri Çerçevesinde İslam Hukuku ile Cezayir Aile Kanunu'nun Mukayesesi

Abdelbasset Kahled (Doktora Öğrencisi)

Mehmet Akif Ersoy’un İslam Aile Hukukunun Bazı Konuları Hakkındaki Görüşleri

Sümeyye Erdoğan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Hayreddin Karaman’nın Fetvalarında Zaruret Prensibi

Mücahit Ergen (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Osmanlı Sonrası Şer’î Aile Hukuku Uygulamaları: Filistin Örneği

Mehmet Emin Aksoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Pehlul Düzenli

Hanefî Mezhebinde Usûl Kurallarının Fürûda Uygulanışı: Babertî’nin Darp Yoluyla Ta‘zîrin Üst Sınırı Hakkındaki Görüşünün Tahlili

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çöklü

Kıyasın Geçerliliğinde İllet ve Hikmet Tartışmaları

Hatice Köse (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Prof. Dr. Yaşar Yiğit

İslam Hukukuna Göre Fikrî Mülkiyet Haklarının Satışı: Gelişim Süreci ve Cevazı

Murat Arslan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İslami Finans Prensipleri Doğrultusunda Faiz ve Garar Ekseninde Konut Finansmanı Ödeme Planlarının Tahlili

Kıvanç Sinan Bardakcı (Doktora Öğrencisi)

Tasavvuf

Dağıstan’dan Bursa’ya Göç Eden Mutasavvıf Ebû Muhammed Medenî ve Tasavvuf Anlayışı

Hatice Merve Kızılgül Kılıç (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Prof. Dr. Bülent Akot

Leo Schaya Bağlamında Tasavvufta İçsel Dönüşüm

Arş. Gör. İsa Yalçın

Problemlerle Başa Çıkmada Sûfî Tecrübe

Rukiye Albayrak (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri

Okuma Kültürü Kazandırılmasında Çocuk Kütüphanelerinin Rolü: Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi Örneği

Zeynep Gedikoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Türk Dili ve Edebiyatı

Pend-nâme-i Attâr’ın Türkçe Şerhlerinde Kadına Bakış Açısı ve Eril Dilin Tespiti

Dr. Sema Levent

Ahmet Mithat Efendi’nin ‘Avrupa’da Bir Cevelan’ Seyahatnamesi ile ‘Paris’te Bir Türk’ Romanında Hayal ile Gerçeklik Çatışması

Dr. Öğr. Üyesi Can Şahin

Kemterî Mahlaslı Bir Şairin Şiirlerinde Alevi-Bektaşi Unsurları

Merve Kozikoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Mazhar-ı Envâr ve Keşf-i Esrâr Adlı Eserdeki Bazı Unsurların Tasavvufi Açıdan İzahı

Rümeysa Kayaoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Yazar Sosyolojisi Bağlamında ‘Mustafa Kutlu’ Örneği

Rukiye Kır (Yüksek Lisans Öğrencisi)- Doç. Dr. Yakup Öztürk

Türk İslam Edebiyatı

1953-2012 Yılları Arasında ‘Türk Dili’ Dergisinde Yayımlanan Ali Şir Nevâyî Konulu Yazıların İncelenmesi

Meryem Cemile Arslan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kâdirȋ Dervişi Gulâmȋ’nin Divanı’ndaki Tasavvufi Unsurlar

Zehra Ceviz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Beyânü’l- Hak Dergisinde Abdullah Âtıf Şiirleri

Şeyma Akyüz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Diyanet Çocuk Dergisinde İlhami Ayrancı’nın Hikâyeleri

Hatice Zeynep Dağ (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Arap Dili ve Edebiyatı

Necîb Kîlânî ile Corci Zeydan’ın Romanlarının Konu Bakımından Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Ali Tülü

Sarf Literatüründe Gizli Kalmış Bir Şerh: Şerhu’l-Binâ ve’l-Emsile

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Meydan

Türkiye’de Zorunlu Arapça Hazırlık Programı (İlahiyat Fakülteleri Çerçevesinde)

Dr. Öğr. Üyesi Davut Orhan

Sanat - Müzik

İstanbul Mevlevîhanelerinin Osmanlı Mûsikî Sanatına Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sevinç

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Oku Okut Derneği işbirliğinde 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Bilgi ve Belge Yönetimi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk Felsefesi, İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir.

Sempozyum Tarihi: 26-31 Ağustos 2023 | Çevrim İçi

Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 26 Temmuz 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 26 Ağustos 2023 * Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 10 Ağustos 2023 (Bakınız)

Sıkça Sorular Sorular &  Bildiri Hazırlama Kılavuzu & Bildiri Özeti Gönderim Formu

Duyurular

Veritabanları ve İndeksler

TSBS Bildiriler Dergisi'in yer aldığı ulusal ve uluslararası veritabanları, dijital platformlar ve indeksler.