e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri

Okuma Kültürü Kazandırılmasında Çocuk Kütüphanelerinin Rolü: Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi Örneği The Role of Children's Libraries in Acquiring Reading Culture: The Case of Bağcılar Şehit Prosecutor Mehmet Selim Kiraz Public and Children's Library

Zeynep Gedikoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi) Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 0009-0008-6900-9165

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.361

Nasıl Atıf Yapılır?

Gedikoğlu, Zeynep . "Okuma Kültürü Kazandırılmasında Çocuk Kütüphanelerinin Rolü: Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi Örneği". TSBS Bildiriler Dergisi 3 (2023), 337-340, https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.361

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu çalışmada, okuma kültürü kazandırılmasında çocuk kütüphanelerinin rolü konu başlığına bağlı kalınarak Bağcılar Belediye Başkanlığına bağlı hizmet veren Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesinde Bilgi ve Belge Yönetimi alanında yürütülen çalışmaları değerlendirilmiştir. Araştırmanın konusu bu kütüphane özelinde Okuma Kültürü kazandırmak için yapılan çalışmalardır. Araştırma, Mayıs 2021 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında pilot kütüphanede yürütülen faaliyetleri ve sonuçlarını içermektedir. Araştırmada gözlem ve analitik yöntem kullanılmıştır. Türkiye, 2023 dünya kitap okuma oranları bakımından son sıralarda yer almaktadır. UNESCO verileri temel alınarak endişe verici tablo karşısında toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla seçilen konu büyük önem taşımaktadır. Kütüphaneler, herhangi bir ayrım yapmaksızın toplumun tüm kesimlerine eşit düzeyde hizmet veren, kültürel mirasın aktarımını da sağlayan önemli kurumlardır. Bu noktada okuma kültürünü kazandırmak için ailelere, okullara, sivil toplum örgütlerine ve kütüphanelere büyük görevler düşmektedir. İlk etapta küçük yaştan itibaren aileler çocuklarını Çocuk Kütüphaneleriyle tanıştırmalıdır. Okuma kültürü, çocukluk evresinden başlayarak kişilerin okuma eylemiyle edindikleri bilgi, beceri ve birikimlerin toplumsal yaşam becerilerine dönüşmesidir. Zaman, süreklilik ve gönüllülük şarttır. Okumayan, okuduğunu anlayamayan, düşünmeyen, sorgulamayan, muhakeme edemeyen, farklı düşüncelere saygı duymayan, üretmeyen nesil artık dar çerçevede ailenin değil tüm toplumun en önemli sorunu haline gelmiştir. Toplumun devamını sağlayan, geleceğimizi emanet edeceğimizin çocukların, gençlerin kendilerini 20-30 kelimeyle ifade etmeleri, düşüncelerini yazıya dökememeleri üstünde önemle durulması gereken toplumsal bir sorundur. Vakit kaybetmeden aile - okul - kütüphane - sivil toplum örgütleri işbirliğiyle ortak projeler yürütülmeli, işbirlikleri gerçekleştirilmelidir. Bu konu devlet politikası olarak benimsenmelidir. Yerel yönetimler konunun önemini anlamıştır. Bağcılar Belediye Başkanlığına bağlı hizmet veren Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesinde hizmet verdilen kullanıcı profilinin ihtiyaçlarını iyi analiz edilerek öncü aynı zamanda yenilikçi çalışmalar yürütülmektedir. Bildiride bu kapsamda yapılan çalışmalar, amaç ve kazanımlar desteklenerek ana başlıklar halinde ele alınmıştır. Araştırmanın en önemli sonucu kütüphanelerin sadece kitap alıp verilen mekânlar olmaktan çıktığı tespitidir. Düzenlenen etkinliklerin sonunda vatandaşlarla birebir görüşerek memnuniyet analizi yapılmıştır. Çalışmanın diğer sonuçları şunlardır: Daha önce çocuk kütüphanemiz bulunmadığından sadece belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler düzenlenmekteydi. Çocuk kütüphanemizin açılışıyla birlikte Mayıs 2021 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çocuk Kütüphanesinde 84 etkinlik düzenlenmiş ve etkinliklere 2153 kişi katılmıştır. Kütüphane üye sayılarında belirgin artış gözlemlenmiştir. Çocuk kütüphanesinde düzenlendiğimiz etkinliklerin sonucunda 1354 kişi çocuk kütüphanesine üye olmuştur.  Yaşam boyu öğrenme ilkesi hayata geçirilmiştir. Çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine katkı sağlamıştır. Sosyal medya hesabının yönetimi kütüphane koordinatörüne verildikten sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlarla (65 paylaşım) kütüphaneler görünür olmuştur. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi, verdiği hizmetlerle, hizmetlerin devamlılığını sağlamasıyla okuma kültürünü destekleme anlamında olumlu sonuçlar elde etmiştir.
In this study, the role of children's libraries in gaining reading culture was evaluated. The studies in Information and Document Management in the Martyr Savcı Mehmet Selim Kiraz Public and Children's Library, which serves under the Bağcılar Municipality, were evaluated. The research subject is the studies conducted to gain Reading Culture in this library. The research includes the activities and results in the pilot library between May 2021 and May 2023. Observation and analytical methods were used in the study. Türkiye is in last place in terms of 2023 world book reading rates. The topic chosen to create social awareness in the face of the alarming picture based on UNESCO data is of great importance. Libraries are essential institutions that provide equal service to all segments of society without discrimination and ensure cultural heritage transfer. Families, schools, non-governmental organizations, and libraries have significant duties to gain a reading culture. In the first place, families should introduce their children to Children's Libraries from a young age. The culture of reading is the transformation of the knowledge, skills, and experiences that people acquire through reading, starting from childhood, into social life skills. Time, persistence, and volunteerism are essential. The generation that does not read, cannot understand what they read, does not think, does not question, cannot reason, does not respect different ideas, and does not produce has become the most critical problem of the whole society, not the family in a narrow framework. It is a social problem that should be emphasized that the children and young people, who ensure the continuity of society and whom we will entrust our future, express themselves in 20-30 words and cannot put their thoughts in writing. Without wasting time, joint projects and collaborations should be carried out with the cooperation of family - school - library - non-governmental organizations. This issue should be adopted as state policy. Local governments have understood the importance of the issue. At the Martyr Savcı Mehmet Selim Kiraz Public and Children's Library serving under the Bağcılar Municipality, pioneering and innovative studies are carried out by analyzing the needs of our user profile well. In our statement, our studies, aims, and achievements are supported and discussed under the main headings. The most important result of the research has been determined that libraries are no longer just places where books are exchanged. At the end of the organized activities, a satisfaction analysis was made by meeting with the citizens one-on-one. Other results: Since we did not have a children's library before, only activities related to certain days and weeks were organized. With the opening of our children's library, between May 2021 and May 2023, 84 events were held at the Martyr Savcı Mehmet Selim Kiraz Children's Library, and 2153 people attended the events. A significant increase was observed in the number of library members. As a result of the activities we organized in the children's library, 1354 people became members of the children's library. The principle of Lifelong Learning has been implemented. It has contributed to the psychological and social development of children. After the management of the social media account was given to the library coordinator, the libraries became visible with the shares (65 shares) on social media. The Martyr Prosecutor Mehmet Selim Kiraz Public and Children's Library has achieved positive results in supporting reading culture with its services and ensuring the continuity of its services.

Anahtar Kelimeler:

Bilgi ve Belge Yönetimi, Okuma Kültürü, Yaşam Boyu Öğrenme, Çocuk Kütüphanesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi
Information and Records Management, Reading Culture, Lifelong Learning, Children's Library, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Zeynep Gedikoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.