e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

İslam Tarihi

Leone Ceatani’nin Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Zeyd b. Amr ve Osman b. Huveyris Adlı Hanifler Hakkındaki Görüşleri Leone Ceatan’s Opinions on the Hanifs named Waraga b. Nawfal, Abdullah b. Jahsh, Zayd b. Amr and Uthman b. Huwayris

Fatma Doğanay Boncuk (Yüksek Lisans Öğrencisi) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye 0009-0003-1287-176X

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.386

Nasıl Atıf Yapılır?

Doğanay Boncuk, Fatma . "Leone Ceatani’nin Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Zeyd b. Amr ve Osman b. Huveyris Adlı Hanifler Hakkındaki Görüşleri". TSBS Bildiriler Dergisi 3 (2023), 155-158, https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.386

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

İslamiyet’in doğuşu ve çevresinde bulunan diğer din mensuplarını etkilemesiyle birlikte buna karşı çıkanlar olmuştur. İslam dini kendisini dünyaya kabul ettirmiş ve yayıldığı bölgelere huzur ve adalet getirmiştir. İlerleyen zamanlarda İslamiyet’in bu denli kendini kabul ettirmesi diğer din mensupları özellikle de Hristiyanlar tarafından kabul edilememiştir. Haçlı saldırılarında Müslümanlar karşısında istedikleri amaca ulaşamayan Batılılar taktik değiştirerek İslam dinini zayıflatmak, kötü tanıtma ve tarihî hakikatinden koparma yolunu seçmişlerdir. Bununla birlikte İslam dini ve onun temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ile onun peygamberi Hz. Muhammed hakkında asılsız iddialarda bulunulmuş ve bu çerçevede algı çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Batı ülkelerinde birçok oryantalist yetişmiştir. İslamiyet dini başta olmak üzere siyasî, ekonomik, kültürel alanlarda araştırma yapan bu kişiler bağlı oldukları devlet tarafından desteklenmiş ve doğu toplumlarının değerleri ile ilgili birçok çalışma ortaya koymuşlardır. Batıdaki bu çalışmalara İtalya’dan Leone Ceatani’de Annali Dell’Islām adlı eseri ile dâhil olmuştur. Ceatani bu eseri ile İslam’ın temel esaslarını tahrif ederek kendince bazı tespitlere ulaşmıştır. Mustafa Asım Köksal’ın reddiyesinde belirtildiği üzere Caetani’nin İslam Tarihi adlı eserinde dinimize, Hz. Peygamber’e ve sahabelere ağır ithamlarda bulunmuştur. Ayrıca Ceatani’nin eserinin tercüme edilip güvenilir kaynak olarak gösterilmesi yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti kamuoyunda bazı huzursuzluklara sebep olmuş ve Hz. Peygamber, Kur’an ve İslamiyet ile ilgili tahrif edici bilgiler ortaya koyulmuştur. Ceatani, İslam Tarihi adlı eserinde hanif dinine ve bu dine bağlı kimselere değinerek bu kişilerin hanif olmadığını iddia etmektedir. Bütün peygamberlerin risalet süresince en önemli akideleri tevhid inancı olmuştur. Peygamberler tebliğ görevleri süresi zarfında uyguladıkları sistemde ne kadar farklılık da olsa temel vazifeleri tevhid inancındaki kararlılıkları olmuştur. Tevhid inancının nişânesi olan Hz. İbrahim; Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam inancında önemli bir yere sahip olup, Kur’an da kendisi için “Hanif” tabiri kullanılmaktadır. Haniflik, bütün peygamberlerin tebliğlerinde ortak olan ilkeleri ifade etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de hanif kelimesi putperestliğe karşı ve Yahudilerin, Hristiyanların bozulan tevhid inancına karşı kullanılmıştır. Hz. Muhammed’in tebliğinden öncede Arabistan’da İbrahim’in dinini benimseyen muvahhid kimselerin bulunduğu ifade edilmektedir. Bu kimselerin Arabistan’da Hz. İbrahim’in dininden uzaklaşıldığını ve bu durumu sorguladıkları görülmüştür. Kaynaklara göre bu kişiler şirk koşmamış, mensup oldukları kavmin yanlış inanç ve adetlerini reddetmiş, kavimlerinin baskılarından uzaklaşarak inzivaya çekilerek tek bir Yaratıcının varlığını düşünmüşlerdir. Bu çalışmamızda da Ceatani’nin haniflik ve kaynaklarımızda hanif olarak bilinen Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Zeyd b. Amr ve Osman b. Huveyris hakkında yaptığı değerlendirmelerini İslamî kaynaklara göre inceleyerek bu konu hakkında yanlış varsayımlarının olduğunu tespit edilmiştir.
With the birth of Islam and the influence of other religions around it, there were those who opposed it. Islam has imposed itself on the world and brought peace and justice to the regions where it spread. In the following times, such an acceptance of Islam could not be accepted by members of other religions, especially Christians. The Westerners, who could not achieve the desired goal against Muslims in the Crusader attacks, changed their tactics and chose to weaken Islam, misrepresent it, and break it from its historical truth. With this, baseless allegations were made about the religion and its primary source, the Qur’an and its prophet, the Prophet Muhammad, and perception studies were initiated within this framework. Within the scope of these studies, many orientalists were trained in Western countries. These people, who carried out research in political, economic, and cultural fields, especially in Islam, were supported by the state they were affiliated with and produced many studies on the values of Eastern societies. Leona Ceatani from Italy was included in these studies in the West with his work titled Annali Dell’Islām. In this work, Ceatani distorted the basic principles of Islam and reached some conclusions of his own. As stated in Mustafa Asım Köksal’s refutation, in Ceatani’s work titled History of Islam, he made heavy accusations against our religion, our Prophet, and the Companions. In addition, the translation and presentation of Ceatani’s work as a reliable source caused some unrest in the public opinion of the newly established Republic of Turkey, and falsifying information about the Prophet, the Qur’an, and Islam was put forward. Ceatani, in his History of Islam, refers to the Hanif religion and its adherents and claims that these people were not Hanifs. The most important belief of all prophets during their prophethood was the belief in tawhid. Although the prophets differed in the system they applied during their mission of notification, their main duty was their determination in the belief of tawhid. Prophet Abraham, the sign of the belief in tawhid, has an important place in Christianity, Judaism, and Islam, and the term “Hanif” is used for him in the Qur’an. Hanifism expresses the principles common to the messages of all prophets. In the Qur’an, the word “Hanif” is used against idolatry and against the corrupted belief in the tawhid of Jews and Christians. It is stated that there were people in Arabia who adopted the religion of Abraham before the Prophet Muhammad’s message. It has been observed that these people had moved away from the religion of Prophet Abraham in Arabia and questioned this situation. According to the sources, these people did not commit polytheism, rejected the wrong beliefs and customs of the tribe they belonged to, and thought of the existence of a single Creator by retreating in seclusion away from the oppression of their tribes. In this study, we have examined Ceatani’s evaluations of Hanīfiyyah and the Hanifs known in our sources, such as Waraga b. Nawfal, Abdullah b. Jahsh, Zayd b. Amr and Uthman b. Huwayris, according to Islamic sources and found that he has wrong assumptions about this subject.  

Anahtar Kelimeler:

İslam Tarihi, Leona Ceatani, Annali Dell’Islām, Hanif, Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Zeyd b. Amr, Osman b. Huveyris
Islamic History, Leona Ceatani, Annali Dell'Islām, Hanif, Waraga b. Nawfal, Abdullah b. Jahsh, Zayd b. Amr, Uthman b. Huwayris

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Fatma Doğanay Boncuk (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.