e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Din Psikolojisi

Türk Adli Destek Sisteminde Mağdur Çocuklar İçin Manevi Danışmanlığın İmkânı The Feasibility of Spiritual Counseling for Child Victims in the Turkish Legal Support System

Dr. Öğr. Üyesi Nimet Ferah Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye 0000-0003-1092-7208

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.397

Nasıl Atıf Yapılır?

Ferah, Nimet . "Türk Adli Destek Sisteminde Mağdur Çocuklar İçin Manevi Danışmanlığın İmkânı". TSBS Bildiriler Dergisi 3 (2023), 83-86, https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.397

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Adli süreçlerde mağdura değer verilmesi, anlaşılması ve destek sağlanması yeni bir anlayıştır. Ülkemizde çocuk koruma kanunun kabulü ve adli destek siteminin hayata geçirilmesi ile birlikte çocukların korunması ve rehabilitasyonu kanunlarla güvence altına alınmıştır. Çocuklar için hangi tedbirlerin uygulanacağı ve yargılama usulleri yasalar ile belirlenmiştir. Çocukların mevzu edildiği davalar, hukuk ve ceza yargılaması olmak üzere iki farklı kategori altında icra edilmekte; boşanmadan vesayete, adi suçlardan istismar gibi ağır suçlara varana dek oldukça farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca çocuklar mağdur, müşteki, tanık ya da suçlu pozisyonlarında adli süreçlerde bulunabilmektedirler. Bu süreçlerde çocuklara destek olması için adli destek uzmanları görevlendirilmekte ve onlara refakat etmesi sağlanmaktadır. Çünkü çocuklar için adli süreç başlı başına bir örselenme ve ikincil travma nedeni olabilmektedir. Bu bildiride çocuk yargılama usullerinden ziyade adli süreç içerisinde yer alan mağdur pozisyondaki çocukların psiko-sosyal boyutta yüzleştikleri sorunlar bağlamında tasarlanan ve uygulanması ön görülen yardım faaliyetleri kapsamında, manevi danışmanlığın imkânı sorgulanacaktır. Maneviyat bireyin her zaman ihtiyaç duyabileceği bir olgu olmakla birlikte zor zamanlarda, içsel bir kaynak oluşturduğu ve bireye güç verdiği bilinen bir gerçektir. Adli destek uzmanların manevi danışmanlık konusunda anlayışları ve yeterlilikleri önem arz etmekle birlikte mevzuatta manevi danışmanlığın imkânı daha yapısal bir soruna işaret etmektedir. Nitekim konunun akademik, kamusal ve pratik boyutları vardır. Akademik boyutta bu konudaki alan araştırmaları, teorik ve pratik boyutuyla bilimsel bilgiler ön plana çıkarken, kamusal boyutta yasal ve kurumsal düzenlemeler ile hayata geçirilmesi, mağdur çocuklara yönelik hizmetlerin işlerlik kazanması sağlanmaktadır.  Uygulamada ise gerek kamusal gerekse akademik anlamda ortaya çıkan pratikler söz konusudur. Bu çalışmada dokümantasyon yöntemine uygun bir şekilde adli destek sistemine ilişkin kanun, yönetmelik ve mevzuat incelenerek, adli destek sistemi içerisinde mağdur çocuklara yönelik manevi danışmanlığın imkânı irdelenmiştir. Sonuçta mevzuatta açık bir hüküm olmamasına karşın koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler içerisinde manevi danışmanlığın uygulanabileceği fakat bu noktada görevlendirilen kurum ve uzmanların özel ve bireysel inisiyatif ve hassasiyetleri ile sorumluluk alabileceği, dolayısıyla mağdur çocuklara yönelik manevi danışmanlık uygulanmasının bir takım güçlükler barındırdığı, mağdur çocuklara yönelik manevi danışmanlık için özelleşmiş kanunlara, kurumlara ve akademik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir.
In judicial processes, giving value to and providing support for the victim is a new understanding. With the acceptance of child protection laws and the implementation of the judicial support system in our country, the protection and rehabilitation of children are ensured by laws. The measures to be applied for children and the procedures for adjudication are determined by laws. Cases involving children can be categorized into two main groups: civil and criminal proceedings, which can vary significantly from divorce to guardianship, from ordinary crimes to severe offenses like abuse. Additionally, children can be involved in judicial processes as victims, plaintiffs, witnesses, or offenders. To support children in these processes, judicial support specialists are assigned to accompany and assist them. This is because the judicial process can be traumatic and cause secondary trauma for children. This paper will question the feasibility of providing spiritual counseling within the scope of help activities designed and envisaged for children in the victim position during the judicial process, rather than focusing on child adjudication procedures. Spirituality is a concept that individuals may need at any time and is known to be an internal resource that provides strength during difficult times. The attitudes and competencies of judicial support specialists are important regarding spiritual counseling, but the feasibility of spiritual counseling within the legal framework points to a structural issue. Indeed, this subject has academic, public, and practical dimensions. In the academic dimension, field research and theoretical and practical aspects highlight scientific knowledge, while in the public dimension, legal and institutional regulations ensure the implementation and effectiveness of services for victimized children. In practice, there are both public and academic practices. In this study, by using the documentation method, laws, regulations, and legislation related to the judicial support system were examined, and the feasibility of spiritual counseling for victimized children within the judicial support system was analyzed. As a result, even though there is no explicit provision in the legislation, spiritual counseling can be implemented within the scope of preventive measures and activities. However, it was found that this implementation may encounter difficulties and that the institutions and specialists involved may need to take individual initiatives and responsibilities. Therefore, it is evaluated that specialized laws, institutions, and academic studies are necessary for the implementation of spiritual counseling for victimized children.

Anahtar Kelimeler:

Din Psikolojisi, Çocuk Koruma Kanunu, Aile, Adli Destek, Mağdur
Psychology of Religion, Child Protection Law, Family, Legal Support, Victim

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Dr. Öğr. Üyesi Nimet Ferah
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.