e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Sıklık: Yılda Bir
Düzenleyen: AYBÜ & Oku Okut Derneği

Din Psikolojisi

Dijital Oyunların Dini-Ahlaki Gelişime Olumsuz Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Judgement Day: Tanrının Meleği Örneği A Qualitative Study on the Negative Impacts of Digital Games on Moral-Spiritual Development: The Case of Judgment Day: Angel of God

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kılınçer Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye 0000-0002-1360-7739

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.401

Nasıl Atıf Yapılır

Kılınçer, Hatice . "Dijital Oyunların Dini-Ahlaki Gelişime Olumsuz Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Judgement Day: Tanrının Meleği Örneği". TSBS Bildiriler Dergisi 3 (2023), 87-90, https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.401

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Çocuklar için hayatı keşfetme ve tanıma aracı olan oyunlar temel bir ihtiyaçtır.  Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte geleneksel oyunlara alternatif olarak dijital oyunlar ortaya çıkmıştır. Dijital dünyanın yeni sakinleri olan çocukların yeni oyun arkadaşları da dijital oyunlardır. Dijital oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dair birçok araştırma yapılmış olsa da dijital oyunların çocukların dini-ahlaki gelişim üzerindeki etkilerine dair sınırlı sayıda araştırma vardır. Çalışmada, simülasyon kategorisinde yer alan bazı oyunların çocukların dinî ve ahlaki gelişimi başta olmak üzere temel gelişim alanları üzerindeki olumsuz etkileri ve olası risklerinin ele alınması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, simülasyon oyunları kategorisinde çocuklar tarafından en çok oynanan Judgement Day: Tanrının Meleği oyunu incelenmiş ve oyunun çocukların ahlaki ve dinî gelişimleri başta olmak üzere temel gelişim alanları üzerindeki olumsuz etkileri ve riskleri ortaya konmuştur. Judgement Day’ın seçilme nedeni Türkiye’de çok fazla indirilme sayısına sahip olması, arayüzü, çizimi, oynama kolaylığı açısından çocuklara uygun tasarlanması, oyunun el-göz koordinasyonu ya da dikkati toplamayı gerektirmemesi, oyunda her hamleyle/kararla (doğru-yanlış fark etmeksizin) puan kazanarak üst seviyelere geçilebilmesi, seviyelere takılmadan oynanabilmesi nedeniyle çocuklar tarafından çokça tercih edilmesidir. Çalışmanın yapısına uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Oyun üst seviyelere kadar oynanmış ve içeriği sistematik bir şekilde analiz edilmiştir. Oyunun Türkçe versiyonu incelendiği için dinî gelişimle alakalı boyutu İslam özelinde ele alınmıştır. Oyunda yer alan temalar ve içerik dinî-ahlaki gelişim başta olmak üzere temel gelişim alanlarına olumsuz etki ve riskleri açısında analiz edilmiş, elde edilen bulgular Dinî Gelişimi Olumsuz Etkileyen Öğeler, Ahlak-Değerler Gelişimini Olumsuz Etkileyen Öğeler, Diğer Temel Gelişim Alanlarını Olumsuz Etkileyen Öğeler olmak üzere üç başlık altında sunulmuştur. Oyundaki yönerge, öncül, sembol ve mekânsal özelliklerin (yaşlı erkek tanrı figürü, melek, cennet cehennem çizimleri, Tanrı adına karar verip insanları cennet ya da cehenneme gönderme vb.) İslam’da yer alan akaid ilkeleriyle taban tabana zıt olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte oyunda yer alan içerik ve görsellerin ahlaki gelişimini olumsuz etkileyecek öğeler barındırdığı ve sürekli tekrarlanan ahlaki ikilemlerin (acı çekmemesi için kanser olan eşini öldürme, mezarlıktan çiçek çalma, hayvanları serbest bırakmak için insanları öldürme vb.) çocuklarda ahlaki kayıtsızlığa neden olabileceği tespit edilmiştir. Son olarak temel gelişim alanlarından olan cinsel gelişim, öz bakım becerileri ve sosyal-duygusal gelişimi olumsuz yönde etkileyecek pek çok yönerge, resim ve öğenin varlığı da (playboy, hayat kadını, cinsellik içerikli öğeler, suç ve kaba davranış, gay hakları vb.) çalışmada ortaya konmuştur. Oyunda sürekli olumsuz içerik, öğe ve temalara maruz kalan çocukların dinî, ahlaki, sosyal, öz-bakım, cinsel gelişim alanlarının olumsuz yönde etkileneceği değerlendirilmektedir.
Games, which are a means of discovering and recognizing life for children, are a basic need. With the developments in technology, digital games have emerged as an alternative to traditional games. The new playmates of children, who are the new inhabitants of the digital world, are also digital games. Although many studies have been conducted on the negative effects of digital games on children, there is limited research on the effects of digital games on children's religious-moral development. In the study, it is aimed to address the negative effects and possible risks of some games in the simulation category on the basic developmental areas, especially the religious and moral development of children. In this context, the game Judgment Day: Angel of God, which is the most played by children in the simulation games category, was examined, and the negative effects and risks of the game on the basic development areas, especially the moral and religious development of children, were revealed. The reason why Judgment Day: Angel of God was chosen is that it has a large number of downloads in Turkey, its interface, its drawings, it is designed for children in terms of ease of playing, the game does not require hand-eye coordination or concentration, it is possible with every move/decision (correct-decision) in the game. It is highly preferred by children because it can be passed to higher levels by earning points (whether wrong or not), and it can be played without getting stuck in the levels. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in accordance with the structure of the study. The game has been played to the highest levels, and its content has been systematically analyzed. Since the Turkish version of the game has been examined, its dimension related to religious development has been discussed in the context of Islam. The themes and content in the game were analyzed in terms of negative effects and risks on basic development areas, especially religious-moral development. presented under three headings. It has been determined that the directive, premise, symbol, and spatial features in the play (old male god figure, angel, heaven and hell drawings, sending people to heaven or hell by deciding on the name of God, etc.) are diametrically opposed to the principles of creed in Islam. However, it has been determined that the content and visuals in the game contain elements that will negatively affect their moral development, and that constantly repeated moral dilemmas (killing the spouse with cancer to avoid suffering, stealing flowers from the cemetery, killing people to release animals, etc.) can cause moral indifference in children. Finally, the presence of many instructions, pictures, and items that will negatively affect sexual development, self-care skills, and social-emotional development (playboy, prostitute, sexually explicit items, crime, and rude behavior, gay rights, etc.) has been revealed. It is thought that the religious, moral, social, self-care, and sexual development areas of children who are constantly exposed to negative content, items, and themes in the game will be negatively affected.

Anahtar Kelimeler:

Din Psikolojisi, Dijital Oyunlar, Dinî Gelişim, Din İçerikli Oyunlar, Dinî Tehditler, Judgement Day: Tanrının Meleği
Psychology of Religion, Digital Games, Religious Development, Religious Games, Religious Threats, Judgment Day: Angel of God

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kılınçer
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.