e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

İslam Tarihi

Halife Ebû Bekir Döneminde Gönderilen İslam’a Davet Mektupları Letters of invitation to Islam were sent during the reign of Caliph Abū Bakr

Zuhal Özkanlı (Yüksek Lisans Öğrencisi) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye 0009-0001-9290-2161

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.413

Nasıl Atıf Yapılır?

Özkanlı, Zuhal . "Halife Ebû Bekir Döneminde Gönderilen İslam’a Davet Mektupları". TSBS Bildiriler Dergisi 3 (2023), 123-126, https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.413

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Hz. Ebû Bekir, İslam tarihinde Hz. Peygamber dönemi ve sonrası için en önemli şahsiyettir. İslam tarihinin ilk halifesidir. İslam’ın davet, tebliğ ve irşadında önemli hizmetleri ifa etmiş, Hz. Peygamber’in vefatı sonrasında ortaya çıkan zorlu süreci başarıyla yöneterek toplumda huzuru sağlamıştır. Bu tebliğin konusu Hz. Ebû Bekir döneminde yazılan, İslam davet mektuplarıdır. Bu mektupların çoğu Hz. Ebu Bekir’in karşılıklı yazışmalarını içerirken, bir kısmı da bu dönemin en önemli komutanı Halid b. Velid tarafından yazılmıştır. Bu şekilde yazılmış siyasi, askerî ve diplomatik amaçlı elliden fazla mektup bulunmaktadır. Hz. Ebû Bekir’in, Hz. Peygamber döneminden başlamak üzere İslam toplumunun oluşmasında ve toplumda İslam’ın yerleşmesinde belirgin yeri vardır. İlk Müslümanlar arasında onun Müslüman olmasına vesile olduğu onlarca şahsiyetten bahsedilmektedir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra ise özellikle toplum içinde huzuru sağlaması ve ardından fetih hareketlerini başlatması onun davet, tebliğ ve irşat mahiyetinde çabalarının kıymetini ifade eder. Hz. Ebû Bekir döneminin İslam tebliğindeki rolünün ele alınması, İslam tarihinde bu dönemin daha iyi değerlendirilerek anlaşılmasına katkı sağlayacağı açıktır. Bu çalışmada Hz. Ebû Bekir döneminde yazılan İslam’a davet mektuplarına odaklanılmıştır. Özellikle bu mektupların derlendiği Cemheretü Resâili’l-Arab  adlı eser ile Târîḫü'ṭ-Ṭaberî olmak üzere, çalışmamıza ışık tutacak şekilde, Hz. Ebû Bekir dönemini içeren ilk dönem İslam tarihi kaynaklarının yanı sıra günümüzde konuyla ilgili yazılan araştırma kitapları, makaleler ve tezler incelenerek nitel araştırma ve kaynak tarama yöntemiyle konu araştırılmıştır. Hz. Ebû Bekir, hilafeti zamanında tam bir tebliğ ve irşat insanı olmuştur. Bireysel yaşantısı, devlet adamı olarak duruşu, İslam daveti, tebliği ve irşadı için uyguladığı etkin yöntemler ve aldığı kararlar, İslam’ın doğru bir şekilde tanınmasına, yayılmasına ve insanların huzuruna imkân sağlamıştır. Hz. Ebû Bekir, İslam’a davet ile ilgili faaliyetlerinde farklı metotlar uygulamıştır. Bu metotlardan biri olarak kullandığı mektuplarla insanları doğruya davet etmiş, yanlışları hususunda uyarmış, unutulan doğruları hatırlatarak Hz. Muhammed’in çizgisini muhafaza etmeye çalışmıştır. Bazen karşılıklı yazışmalarla daha verimli iletişim ortamının yolunu açarak hedefine ulaşmıştır. Hilafeti döneminde komutanlara gönderdiği mektuplarda onları askerî strateji açısından yönlendirirken, manevi açıdan da güçlü olmaları için nasihat etmiştir. İrtidat eden kabilelere öncelikle İslam’ı tebliğ etmiş, İslam’dan yüz çevirenlere gereğinin yerine getirileceği bildirilmiştir. Ayrıca valilerine ve zekât memurlarına gönderdiği mektuplarda, onlara görevleriyle ilgili hatırlatmalarda bulunarak İslami hassasiyetleri muhafaza etmeye yönelik nasihatlerde bulunmuştur. Bu gayretleriyle Hz. Peygamber sonrası oluşan kaos ortamını sükûnete kavuşturarak Müslümanların birliği sağlanmış ve İslam’ın yayılmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır.
Caliph Abū Bakr is the most crucial figure in the history of Islam during and after the Prophet's era. He was the first caliph in the history of Islam. He performed essential services in Islam's invitation, notification, and guidance. He ensured peace in society by successfully managing the problematic process that emerged after the death of the Prophet. The subject of this communiqué is the letters of invitation to Islam written during the reign of Abū Bakr. While most of these letters were written by Abū Bakr, some were by Khalid b. Walid, was the most important commander of this period. There are more than fifty such political, military, and diplomatic letters. Abu Bakr had a significant role in forming the Islamic society and establishing Islam in the community, starting from the Prophet's era. Among the first Muslims, there are dozens of personalities whom he was instrumental in converting to Islam. After the Prophet's death, his efforts like invitation, communiqué, and guidance, especially in establishing peace in the society and initiating the conquest movements, express the value of his efforts like invitation, communiqué, and guidance. Addressing the role of Abū Bakr's period in preaching Islam will contribute to a better evaluation and understanding of this period in Islamic history. This study focuses on the letters of invitation to Islam written during the reign of Abū Bakr. To shed light on our study, the subject has been investigated through qualitative research and literature review method by examining the early Islamic history sources, including the period of Abū Bakr, especially the work entitled Jamharat al-Rasail al-Arab and Tārīkh al-Ṭabarī, in which these letters were compiled, as well as research books, articles, and theses written on the subject today. During his caliphate, Abū Bakr was a man of preaching and enlightenment. His personal life, his stance as a statesman, the effective methods he applied for the Islamic invitation, notification, and guidance, and his decisions made it possible for Islam to be recognized and spread in the right way and for the peace of the people. Abū Bakr used different methods related to the invitation to Islam in his activities. As one of these methods, he invited people to the truth through letters, warned them about their mistakes, and tried to preserve the line of Prophet Muhammad by reminding them of forgotten facts. Sometimes he achieved his goal by paving the way for more efficient communication through mutual correspondence. In the letters he sent to the commanders during his caliphate, he guided them in terms of military strategy and advised them to be spiritually strong. He first communicated Islam to the apostate tribes, and those who turned away from Islam were informed that they would be dealt with accordingly. He also sent letters to his governors and zakat officials, reminding them of their duties and advising them to preserve Islamic sensitivities. With these efforts, he calmed the chaotic environment that emerged after the Prophet, ensured the unity of Muslims, and eliminated the obstacles to the spread of Islam.

Anahtar Kelimeler:

İslam Tarihi, Hz. Ebu Bekir, Davet, Tebliğ, İrşat, İslam’a Davet Mektupları
Islamic History, Abū Bakr, Invitation, Notification, Guidance, Letters of invitation to Islam

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Zuhal Özkanlı (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.