e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

İslam Tarihi

Leone Caetani'nin Annali Dell’Islām Adlı Eserinde Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi Hakkındaki Görüşleri Leone Caetani's Views on the Compilation of the Qurʾān into Muṣḥaf in his Work Annali Dell’Islām

Beyzanur Ergenekon (Yüksek Lisans Öğrencisi) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye 0009-0006-6809-1916

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.419

Nasıl Atıf Yapılır?

Ergenekon, Beyzanur . "Leone Caetani'nin Annali Dell’Islām Adlı Eserinde Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi Hakkındaki Görüşleri". TSBS Bildiriler Dergisi 3 (2023), 127-130, https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.419

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Batı ülkelerinde ortaya çıkan oryantalizm kapsamındaki araştırma ve incelemeler 17. yüzyılın son çeyreğine doğru sistematik bir hale gelmiştir. Akabinde de 19. yüzyılın başlangıcından itibaren müsteşriklerin İslamiyet’i konu edinen yayınların sayısı gün geçtikçe artmıştır. Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde başlayan doğu araştırmaları İtalya bilim adamlarının da dikkatini çekmiştir. İtalya oryantalizminin temsilcilerinden biri de Leone Caetani’dir. Pozitivist, materyalist, makyavelist ve darwinist olan Caetani’nin Hz. Peygamber’in hayatını kendi düşüncelerine göre kaleme aldığı Annali Dell’Islām adlı eseri 1924 yılında Hüseyin Câhid Yalçın tarafından Türkçeye İslam Tarihi adıyla tercüme edilmiştir. Önyargılı bir düşünceyle yazılan bu kapsamlı eser, İtalya’da İslam hakkındaki araştırmaların temel dayanağı olan bu çalışma, birtakım çevreler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilirken, bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti ilmî çevrelerinde büyük bir infiale sebep olmuştur. Caetani’nin Annali Dell’Islām adlı eserini meydana getirirken İslam tarihinin temel kaynaklarından azami ölçüde faydalanmıştır. Ancak, Caetani’nin Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili incelemeleri sonucunda verdiği bilgilere bakıldığında temel kaynaklardaki bilgilere aykırı değerlendirmeler yaptığı anlaşılmıştır. Ceatani’nin, Müslümanların şüpheye yer vermeyecek şekilde kutsal olarak kabul ettiği değerler hakkında gerçek olmayan ifadeler kullanması ve çelişkilere düşmesi eserine yöneltilen eleştirilerin başlıca sebeplerindendir. Çalışmamızın amacı ise Müslümanların sahip olduğu en güvenilir dini kaynak olan Kur’ân-ı Kerîm’in cem edilmesi sürecinde meydana gelen gelişmeler hakkında Caetani’nin eserini incelediğimizde, İslâm, Hz. Muhammed, onun sünneti ve ashabı hakkında hakarete varan bir tavır sergilediği araştırmalar sonucunda görülmüş ve ilgili konularda ki iddiaların, İslam tarihinin temel kaynaklarına göre hakikatle bağdaşmadığı tespit edilmiştir.
The research and studies within the scope of Orientalism that emerged in Western countries became systematic towards the end of the 17th century. Subsequently, the number of publications by orientalists on Islam has been increasing since the beginning of the 19th century. The Eastern studies that started in countries such as the Netherlands, France, and England also attracted the attention of Italian scientists. Leone Caetani is one of the representatives of Italian Orientalism. Caetani, who was positivist, materialist, Machiavellian, and Darwinian, wrote a comprehensive work called "Annali Dell'Islām" in which he portrayed the life of Prophet Muhammad according to his thoughts. This work was translated into Turkish as "İslam Tarihi" (History of Islam) by Hüseyin Câhid Yalçın in 1924. While this extensive work written with biased thinking was followed with great admiration in Italy, it also caused a great stir among the academic circles of the Republic of Turkey. Caetani used the primary sources of Islamic history in his Annali Dell'Islām. However, it has been understood that Caetani made incorrect assessments about the information in the primary sources when examining the life of Prophet Muhammad.  The main reasons for the criticism directed towards Caetani's work are his use of untrue statements and falling into contradictions regarding values that Muslims consider sacred without any doubt. Our study aims to examine Caetani's work regarding the developments that occurred during the compilation process of the Quran, which is the most reliable religious source of Muslims. It has been seen as a result of the research that Caetani exhibited a disrespectful attitude towards Islam, Prophet Muhammad, his Sunnah, and his companions, and that the claims about these subjects do not correspond to the truth according to the primary sources of Islamic history.

Anahtar Kelimeler:

İslam Tarihi, Leon Caetani, Annali Dell’Islām, Oryantalizm, Kur’an-ı Kerim, Mushaf
Islamic History, Leone Caetani, Annali Dell’Islām, Orientalism, Qurʾān, Muṣḥaf

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Beyzanur Ergenekon (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.