e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Din Psikolojisi

Güdü ve İçerik Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Duaları ve Dualara Yansıyan İhtiyaçlar: Mardin Örneklemi Prayers of Individuals in Early Adulthood in Terms of Motive and Content and Needs Reflected in Prayers: The Case of Mardin

İremnur Ersoy (Yüksek Lisans Öğrencisi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, Türkiye 0009-0001-3833-1521

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.458

Nasıl Atıf Yapılır?

Ersoy, İremnur . "Güdü ve İçerik Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Duaları ve Dualara Yansıyan İhtiyaçlar: Mardin Örneklemi". TSBS Bildiriler Dergisi 3 (2023), 79-82, https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.458

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Dua, temelde kişinin Allah ile konuşması ve ondan yardım talep etmesidir. Bu anlamda duayı harekete geçiren güdüler ihtiyaçlar ve isteklerdir. Buna göre dua, kendi gücünün sınırlı olduğunu fark eden bireyin, bir yandan arzularına ulaşabilmek, diğer yandan korkularından kurtulabilmek için her şeye gücü yeten bir varlığa sığınmasıdır. Bu nedenle birey dua ederken gerçek ya da olası sorunlarını dile getirmektedir. Çalışmanın hareket noktasını bu düşünceler oluşturmaktadır. Alanyazında yaşam boyu gelişim çerçevesinde ele alınan önemli dönüm noktalarından biri olan ilk yetişkinlik dönemi, psikolojik olarak yaşamın en doyumlu ve bir o kadar da yıpratıcı yıllarını oluşturmaktadır. Araştırmanın temelini oluşturan dua kavramı bireyin maddeyle Tanrıyla olan bağına dair de ipuçları vermektedir. Dolasıyla bu dönemdeki bireylerin dualarını incelemek, elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaç ve isteklerini tanımlamak, bu dönemdeki bireyleri anlamak açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma; günümüz post-modern dünyasında, ilk yetişkinlik dönemindeki bireylerin, dostluk kazanma karşısında yalnız kalma evresinde önemli bir krizle yüzleşmeleri muhtemel olan 18-25 yaş grubundaki Mardin ili özelinde gençlerin günlük hayat içerisinde “niçin”, “ne zaman” ve “hangi istekler/e” dua ettiklerinin araştırılmasından ibarettir. Araştırma 15.07.2023 – 18.07.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı; ilk yetişkinlik dönemindeki bireylerin hem günlük hayat içerisinde Allah ile niçin irtibat kurmaya çalıştıklarını anlamak, hem de onların Allah'tan talep ettiği hususlardan hareketle sorunlarını tartışmaya açmaktır. Çünkü dua bireyin Allah'la iletişimini sağlayan bir olgu olduğu kadar, hem günlük hayatın sıkıntılarını ve mutluluklarını hem de geleceğe yönelik endişeleri ve beklentileri ihtiva etmektedir. Bu nedenle ilk yetişkinlik dönemindeki bireylerin dualarının analizi, onların sorun olarak kabul ettikleri hususların bir kısmının anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Çalışmada nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Çalışmanın araştırma grubu Mardin ilidir, kartopu yöntemi ile ulaşılan 30 katılımcı ile birebir görüşme ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara açık uçlu üç soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler kümeleme analizi ile gruplandırılmış, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın neticesinde ilk yetişkinlik dönemindeki bireylerin dua etmesindeki önemli faktörler saptanmıştır. İlk yetişkinlik dönemindeki bireylerin “niçin”, “ne zaman” ve “ne tür isteklerle” dua ettikleri meselesine yansıyan sorunları 3 ana başlıkta topladığımızda ortaya çıkan sonuç şu şekildedir: ekonomik sıkıntılar, gelecek kaygısı ve “yarış atı” tabiriyle ifade edilebilecek hız eksenli yaşantıya adapte sürecinde yaşanan krizler. Yaşadıkları ve çözüm bulmakta güçlük çektikleri bu krizler neticesinde kaygıları, korkuları, zaafları ve çaresizlikleriyle baş edebilmek için her şeye gücü yeten, şefkatli ve merhametli yaratıcıyla ruhsal bir iletişim kurdukları saptanmıştır. Bu durum, Pargament'in de ısrarla vurguladığı gibi ister bireysel ister sosyal içerikli olsun, yaşanan problemlerle baş edebilme hususunda dinin önemli bir işlev üstlendiğini ortaya koymaktadır.
Prayer is basically a person's talking to Allah and asking for His help. In this sense, the motives of prayer are needs and desires. Accordingly, prayer is the refuge of an individual, who realises that his/her own power is limited, to an omnipotent being to reach his/her desires on the one hand and to get rid of his/her fears on the other. For this reason, the individual expresses his/her real or potential problems while praying. These thoughts constitute the starting point of the study. The period of early adulthood, which is one of the important turning points in the literature within the framework of lifelong development, constitutes the most psychologically satisfying and, at the same time, exhausting years of life. The concept of prayer, which forms the basis of the research, also gives clues about the individual's bond with God through matter. Therefore, analyzing the prayers of individuals in this period and defining their needs and desires in line with the data obtained are important in terms of understanding the individuals in this period. This study consists of investigating “why”, “when,” and “what requests/to” young people in the 18-25 age group in the province of Mardin, who are likely to face an important crisis in the phase of being alone in the face of gaining friendship in today's post-modern world, individuals in the first adulthood period. The research was carried out between 15.07.2023 - 18.07.2023. The study aims to understand why individuals in early adulthood try to establish contact with Allah in daily life and to open their problems to discussion based on the issues they demand from Allah. Because prayer is not only a phenomenon that enables the individual to communicate with God but also contains both the troubles and happiness of daily life and the worries and expectations for the future. For this reason, analyzing the prayers of individuals in early adulthood can contribute to understanding some of the issues they accept as problems. Qualitative research design was preferred in the study. The research group of the study is the province of Mardin, and it was carried out with one-to-one interviews with 30 participants reached by snowball method. Three open-ended questions were asked to the participants. The data obtained were grouped by cluster analysis and analyzed by content analysis. As a result of the study, important factors in the prayer of individuals in early adulthood were determined. When we categorize the problems reflected on the issue of “why”, “when,” and “with what kind of requests,” individuals in early adulthood pray under 3 main headings, the result is as follows: economic difficulties, anxiety about the future and crises experienced in the process of adapting to the speed-orientated life that can be expressed with the term “race horse”. As a result of these crises that they experienced and had difficulty finding solutions, it was determined that they established a spiritual communication with the omnipotent, compassionate, and merciful creator to cope with their anxieties, fears, weaknesses, and helplessness. This situation, as Pargament insistently emphasizes, reveals that religion assumes an important function in coping with the problems experienced, whether they are individual or social in nature.

Anahtar Kelimeler:

Din Psikolojisi, Dua, İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Duaları, İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireyler-Tanrı İlişkisi, İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin İhtiyaçları
Psychology of Religion, Prayer, Prayers of Individuals in Early Adulthood, Relationship between God and Individuals in Early Adulthood, Needs of Individuals in Early Adulthood

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 İremnur Ersoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.