e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Din Eğitimi

MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı ve Değer Eğitimi The Ministry of National Education Lifelong Learning Portal and Value Education

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Karataş Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye 0000-0002-4845-0225

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.508

Nasıl Atıf Yapılır?

Karataş, Meryem . "MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı ve Değer Eğitimi". TSBS Bildiriler Dergisi 3 (2023), 183-186, https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.508

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Çalışma Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Hayat Boyu Öğrenme Portalı ekseninde açılan bazı kurs programlarındaki değerleri belirlemeye yöneliktir ve yaşam boyu öğrenme sınırları içindeki kursların değer eğitimine olan katkısının neliği ile nasıllığı üzerine kurgulanmıştır. Bu kurslarda kazandırılmak istenen değerlerin genel olarak bir arada yaşamaya katkısı olan, kök değerler ile uyumlu olduğu var sayılmaktadır. Araştırma yaşam boyu öğrenme ve değer eğitimi gibi son yıllarda yüksek sesle dile getirilen iki başlığı bir araya getirmektedir. Hayatı boyunca öğrenmeye devam etmek isteyen bireylere kurslar vasıtası ile hangi değerlerin kazandırılmaya çalışıldığı toplumsal yaşama olan katkısı açısından önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı hayat boyu öğrenme portalındaki din eğitimi alanında seçilen öğretim programlarında hangi değerlerin öncelendiği, bu değerlerin toplumsal yaşama olan katkısının neler olduğunu ortaya koymaktır. Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında “kök değerler” adı ile öncelenen değerlerin hayat boyu öğrenme portalıyla uyum sağlayıp sağlamadığı da araştırmanın hedefleri içerisindedir. Araştırmada doküman incelemesi yoluyla ilgili öğretim programları betimsel olarak incelenmiştir ve çalışma nitel araştırma yöntemi özellikleri taşımaktadır. Araştırmanın veri kaynağını portalda açılan kurslardan yaygın eğitim programları ana başlığında yer alan din eğitimi alanındaki farklı kurs alanları oluşturmaktadır. Toplamda on bir kurs programı incelenmiştir. Yapılan çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Ailede din eğitimi kursu dışındaki tüm programlarda sevgi değeri yer almaktadır. Halbuki aile ya da din eğitimi denildiği zaman ilk akla gelen değer sevgi olmalıdır. Saygı değeri incelenen tüm başlıklardaki ortak değerlerdendir. Dikkat çeken değerlerden biri de kanaat değeridir. Sanatla ilgili kurslarda, ailede din eğitiminde ve Kur’an-ı Kerim eğitiminde kanaat değeri mevcuttur. Müsamaha değerinin yaşayan İslam mezheplerinde yer alması farklı bir bakış açısıdır. Müsamaha görmezlikten gelme, göz yumma anlamlarına gelmektedir ve hoşgörü ile aynı anlamda kullanılmaktadır. İrfan Türküleri- Türk Sanat Müziği’nden Örnek Eserler kursları ile İş ve Meslek Ahlakı- Adab-ı Muaşeret kurslarında birebir aynı değerler söz konusudur. Kök değerlerin her birinin kurs programlarında yer aldığı görülmüştür. Kök değerler içinde yer almayan, merhamet, iyilik, kanaat, hoşgörü, nezaket, şükür, ahlak, müsamaha değerleri hayat boyu öğrenme kurslarında yer alan değerlerdendir. Hayat boyu öğrenme portalı geniş hedef kitlesi ve içeriği ile farklı açılardan inceleme ve analizler yapılabilecek, teorik ve pratik alanda önerilerde bulunabilecek özelliğe sahip olarak meraklı bilim insanlarını beklemektedir.
The study is aimed at determining the values in some course programs opened on the axis of the Lifelong Learning Portal within the Ministry of National Education, and it is built on the contribution of the courses within the boundaries of lifelong learning to value education. It is assumed that the values to be gained in these courses are generally compatible with the root values that contribute to living together. The research brings together two topics that have been voiced loudly in recent years, such as lifelong learning and values education. What values are tried to be gained through courses to individuals who want to continue learning throughout their lives is important in terms of the contribution of the courses to social life. The aim of the study is to revealing which values are prioritized in the curriculum selected in the field of religious education in the lifelong learning portal and what are the contributions of these values to social life. At the same time, it is among the objectives of the research whether the values that are prioritized with the name "root values" in formal education institutions affiliated with the Ministry of National Education are compatible with the lifelong learning portal. In the research, the related teaching programs were examined descriptively through document analysis and the study has the characteristics of a qualitative research method. The data source of the research consists of different course areas in the field of religious education, which is included in the main heading of non-formal education programs among the courses opened on the portal. In total, eleven course programs were examined. The following results were obtained in the study: The value of love is included in all programs except the “religious education in the family” course. However, when it comes to family or religious education, the first value that comes to mind should be love. The value of respect is one of the common values in all the titles examined. One of the remarkable values is the value of contentment. There is a value of contentment in art-related courses, "religious education in the family" course and Quran education. It is a different point of view that the value of tolerance is included in living Islamic sects. Tolerance means ignoring, condoning, and is used synonymously with indulgence. There are exactly the same values in Wisdom Folk Songs - Exemplary Works from Turkish Classical Music courses and Business and Professional Ethics - Social Decorum courses. It has been observed that each of the root values is included in the course programs. The values of compassion, goodness, contentment, tolerance, kindness, gratitude, morality and tolerance, which are not included in the root values, are among the values included in lifelong learning courses. With its wide target audience and content, the lifelong learning portal awaits curious academists with the ability to conduct examinations and analyses from different perspectives, and to make suggestions in the theoretical and practical fields.

Anahtar Kelimeler:

Din Eğitimi, Değer Eğitimi, Değer, Hayat Boyu Öğrenme, Yaygın Eğitim Programları
Religious Education, Value Education, Value, Lifelong Learning, Non-Formal Education Programs

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Dr. Öğr. Üyesi Meryem Karataş
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.