e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Afrika Çalışmaları

Yirminci Yüzyıl Batı Afrikalı Edebiyatçıların Şiirlerinde Toplumsal Meseleler Social Issues in the Poems of Twentieth-Century West African Writers

Dr. Mohamadou Aboubacar Maiga Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye 0000-0001-7586-2754

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.103

Nasıl Atıf Yapılır?

Maiga, Mohamadou Aboubacar . "Yirminci Yüzyıl Batı Afrikalı Edebiyatçıların Şiirlerinde Toplumsal Meseleler". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.103

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Batı Afrika şiiri toplum hayatının birçok yönünü tasvir etmiş ve bu, Batı Afrika şairlerinden çoğunun kasidesine yansımıştır. Çünkü onların şiirleri, kendi hayatlarıyla ve toplumdaki insanların hayatlarıyla direkt bağlantılıdır. Batı Afrika'dan doğan Arap şiiri bu yöne büyük özen göstermiş, şairler bunu divanlarında ele almıştır. Sosyal şiir, tüm biçim ve yönleriyle toplumun hayatını aktarmaya ve çeşitli alanlarda insanların yaşamlarına ve onları ilgilendiren konulara değinmektir. Bu noktadan hareketle, bu araştırma -sosyo tarihsel yöntemi kullanmak suretiyle- Batı Afrika toplumunun sosyal hayatının detaylarını incelemeyi ve şiire etki eden etmenlere vakıf olmak gayesiyle, sosyal hayatı ele alan şiirsel metinleri inceleyerek, bireyler arası sosyal ilişkileri ve geleneklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın önemi, Batı Afrika’da sosyal hayatın bazı yönlerini ve onun değişik tezahürlerini, sosyal yönlere temas eden şairlerin şiirlerini incelemek suretiyle tanımaya katkıda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu araştırmamız şu iki soruya cevap vermektedir: Bölge edebiyatçılarının ele aldığı sosyal sorunların en önemlileri nelerdir? Sosyal şiir, Afrika toplumunun gerçeğini olduğu gibi yansıtmakta mıdır? Araştırma, şiir divanlarında bölge şairlerinin ele aldığı, olumlu ve olumsuz olgular dâhil olmak üzere birçok sosyal yöne değinmiştir. En önemli olumlu meseleler arasında ana-babaya iyilik yapma, ilim ve öğretmenlere saygı, kardeşlik ve sosyal dayanışma, adalet ve sosyal yardımlaşma gibi toplumda takdirle karşılanan davranışlar yer almaktadır. Sosyal şiirin mücadele ettiği olumsuz konu ve meselelere gelince, bunlar arasında yoksulluk, işsizlik, rüşvet, adaletsizlik, ahlakın bozulması, uyuşturucu kullanımı, ihanet konuları yer almıştır. Araştırma Batı Afrika bölgesinde bulunan 16 ülkeden Senegal, Mali, Nijer, Burkina Faso, Gana ve Benin ülkeleriyle sınırlandırılmıştır. Çünkü bu ülkelerde yazılan Arap şiiri bölgenin geri ülkelerinde yazılanlarından hem nicelik ve nitelik bakımından hem de üslup bakımından farklılık göstermektedir. Bu ülkelerde öne çıkan şairinin şiirlerini içermektedir. Aralarında Malili şair Yakup Dukure ve Amr Abdullatif Sâko, Senegalli şair Ticcân Gay, Davud Adekeleken ve Ticcanî el-Hac Mansur Sy, Burkina Fasolu şair Ghanami, Ganalı Şair Muhammed Reşat, Beninli şair Süleyman Maysûna ve Musa Babatandi ve Nijerli şair Ali el-Aselî gibi birçok seçkin şair de yer almaktadır. Bu şairlerin tercih edilmesi sebebine gelince, bunların bölgedeki diğer şairlere göre toplumsal meselelere daha önem vermiş bu meseleleri sık sık dile getirmiş olmalarıdır. Bununla beraber şiirleri oldukça sade bir dil ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.
West African poetry has depicted many aspects of the life of the community, and this is reflected in the odes of many West African poets. Because his poems are directly related to their own lives and the lives of people in society. West African Arabic poetry gave great importance to this aspect, and poets discussed it in their divans. Social poetry is to convey the life of society in all its forms and aspects, and to touch on the lives of people in various fields and the issues that concern them. From this point of view, this research -by using the socio-historical method - aims to examine the details of the social life of West African society and to reveal the social relations and traditions between individuals by examining poetic texts on social life. The importance of this work is due to the fact that it contributes to the recognition of some aspects and different manifestations of social life in West Africa by examining the poems of poets who touch on social aspects. This research answers two questions: What are the most important social issues addressed by the regional writers? Does social poetry reflect the reality of African society as it is? In the research, many social issues, including the positive and negative phenomena that the local poets dealt with in their poetry divans, were mentioned. Among the most important positive themes, there are behaviors that are appreciated in society, such as benevolence to parents, respect for science and teachers, fraternity and social solidarity, justice, and social assistance. As for the negative issues and problems that social poetry struggles with, these include poverty, unemployment, bribery, injustice, corruption, drug abuse, and betrayal. The research is limited to Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso, Ghana, and Benin from 16 countries in the West African region. Because the Arabic poems written in these countries differ from those written in the rest of the region in terms of quantity, quality, and style. It contains poems of prominent poets from these countries. These include Malian poets Yacob Doucoure and Amr Abdulatif Sacko, Senegalese poets Tijan Gay, Davud Adekeleken, and Tijan al-Hac Mansur Sy, Burkina Faso poet Ghanami, Ghanaian poet Mohamad Rashad, Benin poets Sulaiman Maysuna and Musa Babatandi, and Niger poet Ali al-Ashly. There are many distinguished poets as for the reasons for the preference of these poets; they gave more importance to social issues compared to other poets in the region and frequently mentioned these issues. However, his poems were written in very plain language and syllabic meter.

Anahtar Kelimeler:

Edebiyat, Şiir, Batı Afrikalı Şairler, Toplumsal Meseleler
Literature, Poetry, West African Poets, Social Issues

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Dr. Mohamadou Aboubacar Maiga
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.