e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Sıklık: Yılda Bir
Düzenleyen: AYBÜ & Oku Okut Derneği

Sempozyum 2 (2022): TSBS Bildiriler Dergisi

Yayım Tarihi 10.01.2023
2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Oku Okut Derneği iş birliğinde 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.  Sempozyuma 264 bildiri başvurusu ulaştı. İnceleme sonucunda başvurulardan 92’si kabul edildi. Beş gün süren sempozyuma 50 farklı üniversite ve kurumdan katılım sağlandı.  Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak düşüncesiyle düzenlenmiş ve istenilen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Sosyal Bilimlerin Bugünü Geleceği

Sosyal Bilim Disiplini / Araştırma Programı Olarak Felsefe Günümüze Ne Söyler?

Prof. Dr. Celal Türer

Sosyal Bilim Disiplini Olarak İlahiyat Bugüne Ne Söyler?

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

Sosyal Bilim Disiplini Olarak Sosyoloji Günümüze Ne Söyler?

Prof. Dr. Özcan Güngör

Bir Disiplin Olarak Hukuk Günümüze Ne Söyler?

Doç. Dr. Emir Kaya

Tarih Geleceğe Ne Söyler?

Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan

Akademik Araştırma ve Yazım

TÜBİTAK’ın Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Araştırma Projesi Destekleri

Rümeysa Uzun (TÜBİTAK Uzmanı)

Sosyal Bilimlerde Çeviri Dostu Akademik Yazma: Uygulamaya Dönük Stratejiler

Doç. Dr. Arif Bakla

Sosyal Bilimlerde Akademik Yazımda Standartlaşma Çabası: İSNAD Atıf Sistemi Örneği

Dr. Abdullah Demir

Afrika Çalışmaları

Unuttuğumuz Coğrafya Afrika'nın Yeniden İhyasında Türkiye'nin Cezbeden Varlığı

Prof. Dr. Ahmet Kavas (Dakar Büyükelçisi)

Güney Afrika’daki İlk Muvazzaf Osmanlı Başkonsolosu: Ohannes Majakyan Bey (1867-1941)

Dr. Halim Gençoğlu

Diyanet İşleri Başkanlığının Afrika Faaliyetleri

Mahmut Özdemir (Dış İlişkiler Genel Müdürü)

Yirminci Yüzyıl Batı Afrikalı Edebiyatçıların Şiirlerinde Toplumsal Meseleler

Dr. Mohamadou Aboubacar Maiga

Siyaset Bilimi - Uluslararası İlişkiler

Modern Çağın Son Soykırımı: Doğu Türkistan

Büşra Güner (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Sömürge Yönetimlerinin Ruanda’da Yol Açtığı İnsanlık Krizi

Prof. Dr. Kadir Özköse

Türkiye’de Eleştirel Söylem Analizi Çalışmaları: İmkânlar, Esaslar ve Kısıtlılıklar

Dr. Begüm Burak

Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak YTB: Türkiye Mezunu Üst Düzey Bürokratlar

Seçim Korkmaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Çelebi Projesi: Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça Dil Öğrenimi Destek Programı

Mehmet Yolcu (Genel Koordinatör)

Sosyal Demokrasi İçeren Sosyo-Politik Bir Başarı Öyküsü: İsveç Örneği

Dr. Gökhan Ak

1946 Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Politikalarında ve Söylemlerinde Demokrasi Kavramı

İbrahim Çevik (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Felsefe, Mantık

David Hume Düşüncesinde Duygu-Düşünce İlişkisinin İnsan Doğasında Temellendirilmesi

Dr. Emrullah Kılıç

Tanrı’nın Ön Bilgisi Meselesinde Orta Bilgi Teorisinin Yeri ve İncelenmesi

Dr. İbrahim Halil Dündar

İslam Felsefesi Perspektifinden Metaverse ve Misâl Âlemi Karşılaştırması

Elif Yıldız Yüksel (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İbn Sînâ Felsefesinde Nedensellik ve Olağanüstü Hadiselerin Sırları

Sümeyye Bayır Taşdemir (Doktora Öğrencisi)

Sosyoloji

Din Referanslı Hareketlerin Sosyo-Politik Bağlamda Karşılaştırması: Evanjelizm ve Gülenizm (FETÖ) Örneği

Dr. Muhammed Yamaç

Engelliliğe Bakışın 2010 Yılı Sonrası Yayımlanan Türk Televizyon Dizileri Bağlamında Değerlendirilmesi

Emine Karakurt (Sosyolog)

Max Weber Sosyolojisi: Anlama Yöntemi Üzerine Tartışmalar

Doç. Dr. Ahmet Özalp

Barış İnşası Çalışmalarının Din Sosyolojisi Bakış Açısından Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Mehmet Emin Sarıkaya (Doktora Öğrencisi)

Erdemli Bireyin İnşası ve Özgecilik: Psikolojik Bir Değerlendirme

Dr. Süleyman Doğanay

Ortaokul Öğretmenlerinin Göçmen ve Sığınmacı Öğrencilerle Yaşadıkları İletişim Sorunları: Ankara Keçiören Örneği

Zeynep Coşkun (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İslam Tarihi

Delhi Türk Sultanlığı’nın Hint Dillerindeki Kaynakları: Ṭhakkura Pherū ve Eserleri

Yasin Tekin (Doktora Öğrencisi)

Türk Hanedanları Tolunoğulları ve İhşîdîler Hâkimiyetinde Kudüs ve Mescid-i Aksâ

Dr. Adnan Kara

Osmanlı Devleti Döneminde Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Avarız Vakıflarının Yeri

Dr. Cengiz Sarı

Keşfü’z-Zunûn Adlı Eserde Adı Geçen Siyer ve Megāzî Eserleri Üzerine Bir İnceleme

Merve Benzer (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Abbâsîler Dönemi İktidar-Ulemâ İlişkileri: Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî Örneği

Arş. Gör. Muhammet Kalkan (Doktora Öğrencisi)

İslam Tarihinde Hayvan Sağlığı ve Haklarının Korunmasına Yönelik Devlet Düzeyinde Yapılan Düzenlemeler: Emevî ve Abbâsî Dönemleri Örnekleri

Dr. Tuğba Velioğlu

Ahmed Cevdet Paşa’nın Ḳıṣaṣ-ı Enbiyâʾ ve Tevâriḫ-i Ḫulefâ ʾ Özelinde İslam Tarihi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme

Büşra Nur Bayar (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Dinler Tarihi

Huldyrich Zwingli’nin Martin Luther ile Ayrıştığı Konular ve Teolojisi

Yakup Piri (Doktora Öğrencisi)

İsa-Mesih ve Pavlus Ekseninde Hıristiyan Geleneğinde Kurtuluş

Serkan Sayar (Doktora Öğrencisi)

Hümanist Yahudilik Üzerine Bir İnceleme

Hümeyra Çakar (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Din Eğitimi

İlahiyat Alanında Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim: ABD ve İngiltere Örneği

Doç. Dr. Emrah Kaya

İlahiyat Alanında Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Eğitim: Almanya Örneği

Dr. Fatma Bayraktar Karahan

Azerbaycan’da İlahiyat Eğitimi

Doç. Dr. Behram Hasanov

Tefsir, Kıraat

Malay Dünyasında Reformist Bir Hareket Olarak Kaum Muda: Endonezya ve Malezya Örneği

Dr. Eyyüp Tuncer

Mahmûd Muhammed Şâkir'in Geleneğin İhyasına Dönük Okuma Felsefesi ve Metodolojisi

Arş. Gör. İsmail Araz (Doktora Öğrencisi)

Secde Âyetlerinin Kıraatler Bağlamında İncelenmesi

Mehmet Ustaosmanoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Beydâvî’nin Envâru’t-tenzîl’inde Kıraatlerin Tefsire Tesiri: Duhâ ve Nâs Sûreleri Arası Örneği

Muhammed Yusuf Demir (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Tefsir Geleneğinde Nesh Algısı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme: Müellefe-i Kulûb Örneği

Ünal Kıyar (Yüksek Lisans Öğrencisi)

‘Ey İnsanlar!’ ve ‘Ey İman Edenler!’ İlahî Hitaplarıyla Kimler Kastediliyor? Mukātil b. Süleyman Tefsiri Kapsamında Bir İnceleme

Mehmet Aydemir (Doktora Öğrencisi)

Muhammed Hâdi Ma‘rife’nin Modern Dönem Şii Tefsir Tarihi Eseri et-Tefsîr ve’l-müfessirûn Üzerine Bir İnceleme

Musa Öztürk (Doktora Öğrencisi)

Cumhuriyet Dönemi Âlimlerinden Haydar Hatipoğlu ve İlmî Kişiliği

Muhammed Sait Hatipoğlu (Doktora Öğrencisi)

Kurtubî’nin Morfolojik Temelli Anlam Arayışı

Dr. İsmail Erken

Kelam, Mezhepler Tarihi

Larry Laudan’ın Araştırma Geleneklerinin Yöntembilimi Görüşü Ekseninde Kelâm İlminin Bilimsel Yapısı

Dr. Bilal Taşkın

İslam Kelâmında Nübüvvetin Gerekliliğinin Temellendirilmesi

Doç. Dr. İsmail Bulut

İmam Mâtürîdî’nin Nübüvvet İnkârcılarına Verdiği Cevapların Kitâbü’t-Tevhîd Özelinde İncelenmesi

Onur Aksan (Doktora Öğrencisi)

İmam Mâtürîdî'nin Varlık Görüşü Hakkındaki Çalışmalara Dair Bir Değerlendirme

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Doktora Öğrencisi)

Mâtürîdî ve Nesefî’nin Âhiret Ahvaline Yaklaşımlarının Mukayesesi

Aydın Çamlıca (Doktora Öğrencisi)

Gazzâlî Sonrası Felsefe Eleştirisi: Şihâbeddîn Ömer Sühreverdî Örneği

Mahmut Yusuf Mahitapoğlu (Doktora Öğrencisi)

Kādî Abdülcebbâr’ın İman Anlayışı Bağlamında Mu‘tezilî Kelâm Düşüncesinin Farklılaşması

Dr. Samet Karahüseyin

Materyalizmin Din ve Tanrı Tasavvuruna Yönelik Filibeli Ahmet Hilmi’nin Getirdiği Eleştiriler

Furkan Uçar (Yüksek Lisans Öğrencisi)

William James’de Pragmatik Yaklaşım Bağlamında Dinin Temellendirilmesi

Arş. Gör. Hümeyra Ahsen Doğan- Doç. Dr. Behlül Tokur

İslam Hukuku

Türkiye’de Helal Belgelendirme Çalışmalarının Tarihi ve Mevcut Durumu

Mustafa Bülbül (Başkanlık Müftüsü)

İslam Savaş Hukuku’nda Ahlâkî Normlar

Zeliha Nur Kayahan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Muhammed b. Fadl el-Kemârî ve Buhara Hanefî Geleneğindeki Yeri

Dr. Adnan Hoyladı

Muhammed el-Emîn el-Hererî’nin Hadâiku’r-ravh ve’r-rayhân Tefsirinde Fâize (Ribâ) Yaklaşımı

Dr. Servet Demirbaş

Cahiliye Arap Toplumunda Cariyenin Evliliği ile ilgili Uygulamalar ve İslam’ın Getirdiği Hukuki Düzenlemelerin İncelenmesi

Gülistan Özdeş (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Pezdevî ve Semerkandî Örnekleri Üzerinden Hanefi İcmâ Teorisine Dair Bir İnceleme

Tuğba Gül (Doktora Öğrencisi)

Camiye Giderken Yenilmemesi Gereken Yiyeceklerle İlgili Rivayetlerin Hadis İlmi Açısından Tahlili ve Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Dr. Halil İbrahim Doğan

Tasavvuf

Alevî- Bektaşî Menâkıbnâmelerinde Renk Sembolizmi

Sümeyye Yurduseven (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Türkçe Fütüvvetnâmelerde Kâmil İnsan Anlayışı

Hatice Pehlivanlı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

1985-2022 Yılları Arasında Yapılan 21 Tez Çalışmasında İbnü’l-Arabî’nin İnterdisipliner Açıdan İncelenmesi

Hamza Köşker (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Tüsterî Tefsirindeki Tasavvufî Yorumların Baklî ve Bursevî Tefsirleriyle Mukayeseli Bir Analizi

Dr. Eyüp İnce

Tasavvuf Alanı Lisansüstü Araştırmalarına Yönelik Uygulamaya Dönük Bilgiler ve Tecrübe Aktarımı

Prof. Dr. Ömer Yılmaz

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri

Yeni Bir Zenginlik Kaynağı Olarak Veri ve Geleceği

Dr. Murat Çelik

Türkiye’de Kütüphanecilik: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Örneği

Ayhan Tuğlu (Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı)

Türkiye’de İhtisas Kütüphaneciliği ve Veri Tabanları Hizmetleri: İSAM Kütüphanesi Örneği

Mustafa Birol Ülker (İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü)

Kamuda Arşiv Hizmetleri ve TBMM Arşiv Hizmeti Örneği

Mehmet Toprak (TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Eski Başkanı & TBMM Başkan Müşaviri)

Devlet Arşivleri Başkanlığı: Araştırma İmkân ve Esasları

Vahap Sayın (Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı)

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi

Rıdvan Enes Akçatepe (Vakıf Uzmanı)

Türk Dili ve Edebiyatı

Okullarımızda Türkçe Öğretimi ve Okuma Kültürünün Oluşması

Prof. Dr. Celal Demir

Türk Dil Kurumunun Faaliyetleri

Hatice Malkoç (AYK Uzmanı)

Türkiye Türkçesinde Bağlılık Kategorisinde Bağımlı Biçimbirimlerin Morfosemantiği Üzerine

Dr. Sabire Ceren Demir

Dil ve Anlam Özellikleri Bakımından Göktürk Harfli Yazıtlardaki Renk Adlarının Tatar ve Başkurt Türkçelerindeki Karşılıklarının İncelenmesi

Saadet Keser (Yüksek Lisans)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı: Sistematik Alanyazın Taraması

Dr. Naciye Başpınar Yörük

Anlatıbilimde Yenilikçi Bir Deneme: Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında ‘Biz’ Anlatıcı

Dr. Zeynep Taşçı

İsa Habipbeyli’nin Sanatında Azerbaycan Edebiyatının Eğitimi Konuları

Doç. Dr. Nazile Abdullazada

Arap Dili ve Edebiyatı

Arap Diyalektlerinin Öğretilmesinde Seslerin Önemi

Dr. Mehmet Şayır

Arapçadaki İ‘râb Harekeleri ile Türkçedeki Hâl Ekleri Karşılaştırması: Benzerlikler ve Farklılıklar

Münevver Bayram (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Cevâhiru’l-Belâğa Kitabı Özelinde Me‘ânî İlmi Bağlamında Günümüz Belâgat Kitaplarındaki Örneklerde Benzerlik Olgusu

Arş. Gör. Dr. Ahmet Gezek

Zemahşerî’nin el-Müfred ve’l-Müellef Eserinin Arap Dili Grameri Açısından İncelenmesi

Merve Nur Gündüz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Berde‘î ve ‘Sa‘dullâh es-Sağîr’ Adlı Eserinde Takip Ettiği Şerh Metodu

Arş. Gör. Merve Küçükzoroğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Sanat - Müzik

Osmanlı Arşiv Vesikalarında Muzır Musiki Kavramı

Dr. İrfan Yiğit

20. Yüzyıldan Günümüze Türkiye Sanat Tarihinde Oryantalizm Çalışmaları

Dr. Zeki Coşkun

Efemerada Ebediyetin Temsili: Osmanlı Dönemi Kartpostallarında Mezarlık ve Türbeler

Dr. Mustafa Sürün