e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Türk Dili ve Edebiyatı

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı: Sistematik Alanyazın Taraması Use of Web 2.0 Tools in Teaching Turkish to Foreigners: Systematic literature review

Dr. Naciye Başpınar Yörük Millî Eğitim Bakanlığı 0000-0001-9010-4644

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.149

Nasıl Atıf Yapılır?

Başpınar Yörük, Naciye . "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı: Sistematik Alanyazın Taraması". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.149

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Teknoloji zamanla birikmiş ve değişmiştir. Öğrenciler ve öğrenme vasfı taşıyan her birey günlük hayatında internet teknolojilerinden sıklıkla yararlanır. Her alanda yaşamın bir parçası hâline gelen bilişim teknolojileri dil öğretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Öğretmenlerin dil öğretimi etkinlikleri sırasında söz konusu teknolojilerden faydalanmaları derse olumlu katkılar sağlayabilir ve öğretme motivasyonunu artırabilir. Bunun yanı sıra bilişim teknolojilerinin kullanıldığı derslerde öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonları da artabilir. Yabancı dil eğitiminde teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmak, teknolojinin gelişimine koşut olarak giderek artmaktadır. TÖMER’in kuruluşu ile beraber Türkçe’nin yabancı dil öğretimi sistematik hale gelmiş ve son on yıldır Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi giderek yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda Türkçe’nin yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı verilen yabancı dil eğitiminin daha etkili hale getirilmesi çabasına ciddi katkılar sağlayacak potansiyele sahiptir. Söz konusu teknolojilerden biri, Web 2.0 araçlarıdır. Mevcut çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmakta olan ve de kullanma potansiyeline sahip Web 2.0 araçlarının belirlenerek, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik öneriler ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşabilmek için nitel araştırma paradigmasından yola çıkılarak sistematik alanyazın taraması yapılmıştır. Çalışmaya son on yılda yabancılara Türkçe öğretimi alanında internet teknolojileri konulu çalışmalar dahil edilmiştir. Araştırma SCI ve ULAKBİM indeksleri üzerinden yürütülmüş olup öncelikle dil öğretiminde kullanılan web 2.0 araçları tespit edilmiş ana dil öğretimiyle ilgili olanlar çıkarılmış, yabancılara Türkçe öğretimi içerikli olanlar çalışmaya aktarılmıştır. Araştırma için ulaşılabilen 35 makale, 8 yabancılara Türkçe öğretimi içerikli kitap ve kitap bölümü, 100’den fazla dil öğretimi ve web 2.0 araçları ile ilgili bilgi içeren web sitesi taranmıştır. Araştırmada belirlenen kriterler ışığında elde edilen çalışma setine doküman analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler söz dağarcığını geliştirmede kullanılan web 2.0 araçları, temel dil becerilerini kazandırmada; ölçme ve değerlendirmede kullanılan web 2.0 araçları olarak kategori edilmiştir. Web 2.0 araçlarına dair elde edilen sayısal veriler tablolaştırılmış ayrıca araçlar özet olarak tanıtılmıştır.
Technology has accumulated and changed over time. Students and every individual with learning qualifications frequently benefit from internet technologies in their daily lives. Information technologies have become a part of life in every field and have also started to be used in language teaching. Teachers' use of these technologies during language teaching activities can make positive contributions to the lesson and increase their motivation to teach. In addition, students' interest and motivation in the lesson may increase in lessons where information technologies are used. Benefiting from the opportunities offered by technology in foreign language education is increasing in parallel with the development of technology. With the establishment of TÖMER, teaching Turkish as a foreign language has become systematic, and teaching Turkish as a foreign language has become more widespread in the last ten years. In this context, the use of technology in Turkish foreign language teaching has the potential to make serious contributions to making foreign language education more effective. One of these technologies is Web 2.0 tools. The current study aims to identify Web 2.0 tools used in teaching Turkish to foreigners and have the potential to use them and to present suggestions for teachers and students. A systematic literature review was conducted based on the qualitative research paradigm to achieve this aim. In the last ten years, studies on internet technologies in teaching Turkish to foreigners were included in the study. The research was carried out through SCI and ULAKBİM indexes; first of all, web 2.0 tools used in language teaching were determined, those related to mother tongue teaching were excluded, and those with the content of teaching Turkish to foreigners were transferred to the study. For the research, 35 articles, 8 books, and book chapters with the content of teaching Turkish to foreigners, more than 100 language teaching, and a website containing information about web 2.0 tools were scanned. Document analysis was performed on the study set obtained in the light of the criteria determined in the research. The web 2.0 tools are used to develop the vocabulary of the data obtained, and to gain basic language skills; They are categorized as web 2.0 tools used in measurement and evaluation. The numerical data obtained on Web 2.0 tools were tabulated, and the tools were briefly introduced.

Anahtar Kelimeler:

Türk Dili, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Eğitim, Web 2.0 Araçları, Bilişim, Teknoloji
Turkish Language, Teaching Turkish to Foreigners, Education, Web 2.0 Tools, Information Technologies

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Dr. Naciye Başpınar Yörük
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.