e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Siyaset Bilimi - Uluslararası İlişkiler

Sosyal Demokrasi İçeren Sosyo-Politik Bir Başarı Öyküsü: İsveç Örneği A Socio-Political Success Story Involving Social Democracy: The Case of Sweden

Dr. Gökhan Ak İstanbul Topkapı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 0000-0003-0674-9699

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.178

Nasıl Atıf Yapılır?

Ak, Gökhan . "Sosyal Demokrasi İçeren Sosyo-Politik Bir Başarı Öyküsü: İsveç Örneği". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.178

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Araştırmanın konusu, sosyal demokrasi ideolojisi ve söz konusu ideolojinin İsveç’teki uygulamalarıdır. Nitekim sosyal demokrasinin ne anlama geldiği sorusuna her sosyal demokratın kendi kişisel cevabı vardır. Sosyal demokrasi, her üyenin üzerine yemin etmesi gereken sabit bir dogmalar bütününe sahip bir parti değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Yüz yılı aşkın teorik tartışma ve pratik siyasetin şekillendirdiği, gelişimi parti manifestolarında izlenebilecek bir fikir geleneğine sahiptir. Dolayısıyla bu araştırmanın konusu, on yıllardır Sosyal Demokrat Parti tarafından yönetilen bir İskandinav devleti olan İsveç'te de; merkezde/yerelde demokratik yönetimden demokratik ekonomik refaha ve bu sayede sağlanan uzun-zamanlı ve üst seviyeli toplumsal barıştan sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşan başarıların kendine özgü bir versiyonuna dönüşen sosyal demokrasinin öyküsünün, her zaman keşfedilmesi gereken benzersiz bir örnek olarak incelenmeye değer olması bakımından önemlidir. Araştırmanın amacı, sosyal demokrasi ideolojisi ve İskandinavya coğrafyasında başarı sağlamış bu ideolojinin söz konusu başarı etmenlerini İsveç örneği üzerinden irdelemektir. Esas olarak nitel araştırma metodolojisini kabul eden bu araştırmada tümdengelim yaklaşımı benimsenmiş olup, araştırma 26 adet doküman üzerinden içerik ve doküman analizi, 9 adet belge üzerinden söylem analizi ve yorumsamacılık gibi bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın literatür taraması kapsamında, temel bilimsel veri ve söylem kaynakları yazılı dokümanlar olup, araştırmada kullanılan kaynaklar, daha çok günümüze yakın (1990-2020 arası gibi) bilimsel dokümanlar ve İsveç İstatistik Enstitüsü resmi yayınları ile İsveç Sosyal Demokrat Parti’nin 1930-2000 yılları arası resmi parti yayını dokümanları da taranmış ve incelenmiştir. Bu araştırmada ulaşılan temel sonuçlar olarak şöyle sıralanabilir; (a) İsveç Sosyal Demokrat Parti'sinin ülkede işçi sınıfı tarafından ve işçi sınıfı aracılığıyla bir toplumsal hareket olarak geliştiği ortaya konulacak; (b) sosyal demokrasi ideolojisinin İsveç özelindeki İskandinavya başarısının ana etmen ve parametrelerine yönelik analiz ve tespitler betimlenecek; (c) on yıllardır İsveç'teki diğer parti ve hareketlerle karşılaştırıldığında, neden İsveç tarihinin ülkenin Sosyal Demokrasi Partisi ve işçi hareketinin kimliği ve özel doğasıyla da ilgili olduğuna ilişkin bulgu ve tespitlerde bulunulacaktır.
The subject of the research is the ideology of social democracy and its applications in Sweden. As a matter of fact, every social democrat has his own personal answer to the question of what social democracy means. Social democracy is not, and never has been, a party with a fixed set of dogmas upon which every member must swear. It has a tradition of ideas shaped by more than a century of theoretical discussion and practical politics, and its development can be followed in party manifestos. Therefore, the subject of this research that includes Sweden, a Scandinavian state ruled by the Social Democratic Party for decades and the success story of social democracy there, which has transformed into a unique version of the achievements from central/local democratic administration to democratic economic prosperity and thus from long-term and high-level social peace to social justice and sustainable development, seems important as it is worth examining as a unique example that should always be explored. The research aims to examine the social democracy ideology and the success factors of this ideology, which has achieved success in the Scandinavian geography, through the case of Sweden. In this research, which mainly accepts the qualitative research methodology, the deductive approach is adopted, and the research is benefited from scientific research methods such as content and document analysis on 26 scientific documents, discourse analysis on 9 scientific documents, and hermeneutics as well. Within the scope of the literature review of the research, the basic scientific data and discourse sources are written documents, the sources used in the research are mostly recent scientific documents such as books, articles, reports (between 1990-2020), official publications of the Swedish Statistical Institute and the Swedish Social Democratic Party’s official party documents and publications between 1930-2000 are also scanned and examined. As the main results reached in this research are as follows; (a) it will be demonstrated that the Swedish Social Democratic Party has developed as a social movement in the country by and through the working class; (b) analyzes and determinations of the main factors and parameters of the Scandinavian success of the ideology of social democracy in Sweden will be described; (c) compared to other parties and movements in Sweden for decades, findings and determinations will be made as to why Swedish history is also related to the identity and special nature of the country's Social Democracy Party and the workers' movement.
Anahtar Kelimeler: İsveç, Demokrasi, Sosyal Demokrasi, Sosyal Demokrasi Partisi 

Anahtar Kelimeler:

Siyasi Tarih, Sosyal Demokrasi, Siyasal Yönetim, İsveç, İsveç Sosyal Demokrasi Partisi
Political History, Social Democracy, Political Governance, Sweden, Swedish Social Democracy Party

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Gökhan Ak
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.