e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Siyaset Bilimi - Uluslararası İlişkiler

Modern Çağın Son Soykırımı: Doğu Türkistan The Last Genocide of the Modern Age: East Turkestan

Büşra Güner (Yüksek Lisans Öğrencisi) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye 0000-0001-9087-4518

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.143

Nasıl Atıf Yapılır?

Güner, Büşra . "Modern Çağın Son Soykırımı: Doğu Türkistan". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.143

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu tebliğde uluslararası belgeler ışığında belirlenen kriterler kapsamında, Çin Hükümeti’nin Uygur Türklerine yönelik uygulamaların soykırım niteliği taşıyıp taşımadığı incelenmiştir. Bu bölgede yaşayan Uygur Türkleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de birçok hak ihlali ile karşı karşıyadır. Çin’in bu bölgede yaşayan Uygur Türklerine yönelik yürüttüğü faaliyetler ise artık bir mezalim boyutunu aşmış, sistemli bir soykırım boyutuna ulaşmıştır. Dolayısı ile bu çalışmanın temel hipotezi Uygur Türklerinin maruz kaldıkları zulmün soykırım niteliğine ulaştığıdır. Çalışmada Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal ettiği yıl olan 1949 yılı başlangıç olarak esas alınmış ve günümüze değin incelenmeye çalışılmıştır. Dolayısı ile çalışmanın kapsam yılı 1949-2022 yılları arasındadır. Oldukça geniş bir süreç olduğundan çalışma boyunca en önemli olaylara yer verilmeye çalışılmış, soykırım boyutuna ulaşan güncel olaylara yer verilmeye özen gösterilmiştir. BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin tanımladığı soykırım tanımından ve Gregory Stanton’ın yayımladığı Soykırımın Sekiz Aşaması isimli Raporu’ndaki analizinden yola çıkılarak kurulan hipotezin doğrulanması ve Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurlar hakkında yapılacak çalışmalara katkı sağlamak, bölgede gerçekleştirilen soykırım suçunu duyurmaktır. Soykırım durdurulması gereken uluslararası bir suçtur. Bu suçun geniş kitlelere duyurulması, hala devam eden hak ihlalleri ve bölgede işlenen soykırım suçuna dikkat çekilmesi açısından oldukça önemlidir. Çalışmada yer alan temel iddianın doğruluğu literatür taramasına dayalı (ikincil kaynak kullanımına dayalı) betimsel veri analizi yöntemi ile doğrulanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda toplanan veriler incelendiğinde Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalar Nazi Almanya’sının Yahudiler üzerinde yürüttüğü politikalarla dolayısıyla Yahudilerin uğradığı soykırım ile ve bunun yansıra geçmişte yaşanmış diğer soykırımlar ile birçok benzerlik göstermektedir. Sözde “yeniden eğitim” maksadıyla oluşturulan toplama kampları, bariz bir ötekileştirme ve asimilasyon politikasıdır. Dinsel, ırksal veya etnikçi nedenlerle insanlar sınıf ayrımına tabi tutulmaktadır. Doğu Türkistan bölgesinin kontrolünü sağlamak, Uygurları ve diğer Müslüman azınlıklıkları daha kolay yönetim altına almak amacıyla en başta nüfusu azaltmaya yönelik faaliyetler uygulanmış, insanları asimile etmek, geçmiş tarihinden, kültüründen soyutlamak amacı ile planlı ve sistemli çalışmalar yürütülmüştür. Tüm bu faaliyetlerin en temelde nüfusun tüketilmesi maksadı taşıdığı çok net bir şekilde gözlemlenmiştir. Eğitim kampları, zorunlu evlilik ve doğum politikaları gibi uygulamalarla bir grubun nesli adım adım yok edilmeye çalışmaktadır. Gerçek şu ki kökenleri çok eskiye dayanan bu zulüm artık bir soykırıma dönüşmüştür. Bugün bile hala devam eden bu soykırım geçte olsa gündeme gelmiş, yapılanlar devletler tarafından da soykırım olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Ayrıca araştırmalar neticesinde Çin’in Uygur Türklerine yönelik yürüttüğü faaliyetler incelendikten sonra elde edilen veriler doğrultusunda çalışmanın temel hipotezi doğrulanmıştır. Uygur Türklerinin maruz kaldıkları zulmün soykırım olduğu en güncel verilerle açıklanmıştır. Çin’in Doğu Türkistan bölgesindeki soy tüketici faaliyetleri hala aktif bir şekilde devam etmektedir. Konunun güncelliği ve değişkenliği dolayısı ile çalışma hakkındaki veriler sürekli güncellenmekte olduğundan, konu üzerinde daha fazla çalışmalar yürütülmesi önerilmektedir.
In this study, with the criteria determined by international documents, It has been examined whether the Chinese government's policies towards the Uyghur Turks are genocide or not. Uyghur Turks living in this region are faced with many rights violations today as in the past. The activities carried out by China against the Uyghur Turks living in this region have now exceeded the dimension of atrocities and reached the level of systematic genocide. Therefore, the basic hypothesis of this study is that the persecution of the Uighur Turks has reached the level of genocide. In the study, the year 1949, China occupied East Turkestan, was taken as a starting point and tried to be examined until today. However, this has been a long time, and therefore the most important and current events have been tried to be included throughout the study. Current events reaching the level of genocide are included. The hypothesis was confirmed based on the definition of genocide defined by the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and the analysis of Gregory Stanton's Eight Stages of Genocide. The goal is to contribute to the work to be done about the Uyghurs living in East Turkestan and to announce the crime of genocide in the region. Genocide is an international crime that must be stopped. Announcing this crime to large masses is very important in terms of drawing attention to the ongoing violations of rights and the crime of genocide committed in the region. The accuracy of the basic claim in the study was tried to be verified by the descriptive data analysis method based on the literature review (based on the use of secondary sources). When the data collected as a result of the study is examined, the policies implemented by China in East Turkestan are similar to those of Nazi Germany on the Jews. Therefore, it shows many similarities with the genocide suffered by the Jews and other genocides that took place in the past. The concentration camps, which were created for the so-called "re-education" purpose, are clearly a policy of marginalization and assimilation. People are subject to class discrimination for religious, racial, or ethnic reasons. In order to control the East Turkestan region and to control the Uighurs and other Muslim minorities more easily, activities aimed at reducing the population were implemented in the first place, and planned and systematic studies were carried out to isolate people from their past history and culture in order to assimilate. It has been clearly observed that all these activities mainly aim at consuming the population. Thanks to practices such as education camps, compulsory marriage, and birth policies, a group's generation is trying to be destroyed step by step. The truth is that this persecution, whose origins are very old, has now turned into a genocide. This genocide, which still continues even today, has come to the fore even though it is late. The violations of rights in the region have begun to be described as genocide by the states. In addition, as a result of the researches, the main hypothesis of the study was confirmed in the direction of the data obtained after the activities carried out by China towards the Uyghur Turks were examined. It has been explained with the most recent data that the persecution of the Uyghur Turks is genocide. Population consumer activities in the East Turkestan region of China still continue actively. The topic is current and varied. Therefore, the data on the study is constantly updated, so it is recommended to carry out more studies on the subject.

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası İlişkiler, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur Türkleri, Soykırım, İnsan Hakları İhlalleri, Azınlık Hakları İhlalleri
International Relations, People's Republic of China, East Turkestan, Uyghur Turks, Genocide, Human Rights Violations, Minority Rights Violations

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Büşra Güner (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.