Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Oku Okut Akademi & Oku Okut Yayınları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Kamuda Arşiv Hizmetleri ve TBMM Arşiv Hizmeti Örneği Archive Services in the Public and the Case of Archive Service of the Grand National Assembly of Turkey

Main Article Content

Mehmet Toprak (TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Eski Başkanı & TBMM Başkan Müşaviri)
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Nasıl Atıf Yapılır?

Toprak, Mehmet. “Kamuda Arşiv Hizmetleri Ve TBMM Arşiv Hizmeti Örneği”. 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı. ed. Abdullah Demir. Ankara: Oku Okut Yayınları, 2022. https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.28

Öz

Kamuda arşiv hizmetleri mevzuatlar çerçevesinde yürütülür. TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı milletvekillerinin yasama sürecinde ihtiyaç duyabileceği bilgi ve belge hizmetlerini sunmak amacıyla kurulmuştur. Bağlı bulunduğu kurumun mevzuatları çerçevesinde dış araştırmacılara da bilgi ve belge hizmeti sunmaktadır.  Arşiv bilgi hizmetleri de bu çerçevede yürütülmektedir. Meclis arşivinde, 23 Nisan 1920 tarihli ilk toplantısından bugüne, TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen Parlamentonun tüm tutanaklarına, “anahtar kelime, seçim bölgesi, milletvekili adı, konu, meclis adı, yasama dönemi, yasama yılı, tarih aralığı” gibi unsurlar bazında yapılacak tüm sorgulamalar sonucunda basılı orijinal sayfa görüntülerine pdf formatında erişilebilmektedir. Osmanlı Dönemi Meclis Tutanaklarına Erişim Sistemi’nden ise 4 Kânunuevvel 1324 Perşembe (17 Aralık 1908) ile 5 Nisan 1336 (1920) tarihleri arası 24. ara dönemi kapsayan Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan’dan oluşan Osmanlı Meclisleri yer almaktadır. Bu evrakın da basılı orijinal sayfa görüntülerine pdf formatında erişilebilmektedir.

Archive services in the public sector are carried out within the framework of the legislation. The Parliamentary Library and Archive Services Presidency was established to provide information and document services that the deputies may need during the legislative process. It also provides information and documentation services to external researchers within the framework of the legislation of the institution it is affiliated with. Archive information services are also carried out within this framework. In the archives of the Assembly, from its first meeting on April 23, 1920, to the present, all the minutes of the Parliament, consisting of the Grand National Assembly of Turkey, the National Assembly, the Senate of the Republic, the Constituent Assembly, the Assembly of Representatives, the National Unity Committee, the National Security Council and the Consultative Assembly, "keyword, electoral district, The printed original page images can be accessed in pdf format as a result of all inquiries on the basis of elements such as the name of the deputy, the subject, the name of the parliament, the legislative period, the legislative year, the date range. From the System of Access to the Minutes of the Ottoman Period Assembly, there are the Ottoman Assemblies, consisting of the Majlis-i Ayan and the Majlis-i Mebusan, covering the 24th interim period between Thursday, 4th Kanun-awwal, 1324 (December 17, 1908) and April 5, 1336 (1920). Printed original page images of this document can also be accessed in pdf format.

Anahtar Kelimeler:

Bilgi ve Belge Yönetimi, Enformasyon, Enformasyon Yönetimi, Arşiv Hizmetleri, Kamuda Arşiv Hizmetleri, Arşiv Mevzuatı
Information Management, Information, Data Management, Archive Services, Archive Services in the Public, Archive Legislation

Bildiri Detayları

Sunum Videosu (Oku Okut TV)


Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.