e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dil Kurumunun Faaliyetleri Activities of the Turkish Language Institution

Hatice Malkoç (AYK Uzmanı) Türk Dil Kurumu, Ankara, Türkiye

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.253

Nasıl Atıf Yapılır?

Malkoç, Hatice . "Türk Dil Kurumunun Faaliyetleri". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.253

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek” olarak tespit edilmiştir. 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem Kurumun yönetim organları seçilmiş hem de ilmî çalışmalar yapılmıştır. 1934’te yapılan kurultayda Cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936’daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu olmuştur. Günümüzde, Kültür Bakanlığına bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kamu tüzel kişiliğine sahip dört kurumundan biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Dil Kurumu, kuruluşundan bugüne dil bilgisi kitapları, bilim ve sanat terimi sözlükleri, ağız araştırmaları, Türk dünyası destanları, edebî metinler vb. 1450’den fazla eseri yayımlayarak bilim ve kültür dünyasına sunmuştur. Türkçe Sözlük’ü geliştirerek genel ağ (internet) ortamında kullanıma açan Türk Dil Kurumu, 2019 yılında Türkçe Sözlük’ün 11. baskısının tıpkıbasımını yayımlamıştır.  Yazım Kılavuzu’nun son baskısı 2021 yılında yapılmıştır. İlköğretim müfredatına göre seçilen kelimelerin yer aldığı Okullar İçin Türkçe Sözlük’ün 8. baskısı yayımlanmıştır.  Okullar İçin Yazım Kılavuzu güncellenmiş ve 9. baskısı yapılmıştır. Süreli yayınlarımız ise şunlardır: Türk Dili dergisi, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. Türk Dil Kurumu, 2019’da genel ağ sayfasında e-kitaplarla ilgili bir bölüm açmıştır. Buradaki e-kitap sayısı 60’tan fazladır (www.tdk.gov.tr/yayinlar/e-kitap/e-kitaplar/). Türk dili alanında büyük bir uzmanlık kütüphanesi niteliği taşıyan “Türk Dil Kurumu Kitaplığı”nda 2021 yılı sonu itibarıyla 44.722 kitap, 2.751 ansiklopedi, 110 mevzuat kitabı, 1.244 yazma eser, 4.072 nadir eser, 305 mikrofilm, 1.388 tez ve araştırma, 5.828 sözlük, 10.522 cilt süreli yayın, 520 DVD/CD bulunmaktadır. Kuruluşundan bu yana çalışmalarını “Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak” ve “Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak” iki ana ekseni üzerinde yürüten Türk Dil Kurumu, günümüzde 48 Bilim Kurulu üyesi, 23 uzmanı ve 91 çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen bilim ve kültür kurumudur.
The Turkish Language Institution was established on July 12, 1932, with the order of Atatürk, under the name of Türk Dili Tetkik Cemiyeti. The aim of the Turkish Language Investigation Society has been determined as "to reveal the beauty and richness of the Turkish language and to raise it to a height worthy of its value among the languages of the world". In the three congresses held in 1932, 1934, and 1936, both the governing bodies of the Institution were elected, and scientific studies were carried out. At the convention held in 1934, the name of the Society was changed to Turkish Language Research Institution; In the congress in 1936, it became the Turkish Language Institution. Today, it continues its activities as one of the four institutions that have the public legal personality of the Atatürk Culture, Language and History High Institution, which is affiliated to the Ministry of Culture. Since its establishment, the Turkish Language Association has produced grammar books, dictionaries of science and art terms, dialect studies, epics of the Turkic world, literary texts, etc. He published more than 1450 works and presented them to the world of science and culture. The Turkish Language Institution, which developed the Turkish Dictionary and opened it for use in the general network (internet), published the facsimile of the 11th edition of the Turkish Dictionary in 2019. The last edition of the Spelling Guide was made in 2021. The 8th edition of the Turkish Dictionary for Schools, which includes the words chosen according to the primary school curriculum, has been published. The Spelling Guide for Schools has been updated and is in its 9th edition. Our periodicals are as follows: Türk Dili journal, Turkish Language Studies Yearbook-Memory, Turkish World Journal of Language and Literature. The Turkish Language Association opened a section on e-books on its web page in 2019. The number of e-books here is more than 60 (www.tdk.gov.tr/yayinlar/e-kitap/e-kitaplar/). As of the end of 2021, 44,722 books, 2,751 encyclopedias, 110 legislation books, 1,244 manuscripts, 4,072 rare works, 305 microfilms, 1,388 theses and researches, 5,828 dictionaries, 10,522 are in the "Turkish Language Institution Library", which is a great specialist library in the field of the Turkish language. volumes of periodicals, 520 DVDs/CDs. The Turkish Language Association, which has been carrying out its studies on the two main axes of "doing and getting research on the Turkish language" and "finding solutions by dealing with the current problems of the Turkish language" since its establishment, is one of the leading scientists in Turkey with 48 Scientific Committee members, 23 experts, and 91 employees and cultural institution.

Anahtar Kelimeler:

Türk Dili, Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Türk Dili Araştırma Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumunun Faaliyetleri
Turkish Language, Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Turkish Language Research Institution, Turkish Language Institution, Activities of the Turkish Language Institution

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Hatice Malkoç (AYK Uzmanı)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.