e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Türk Dili ve Edebiyatı

İsa Habipbeyli’nin Sanatında Azerbaycan Edebiyatının Eğitimi Konuları Issues of Teaching Azerbaijan Literature in the Creation of Isa Habibbeyli

Doç. Dr. Nazile Abdullazada Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan 0000-0002-1829-7178

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.223

Nasıl Atıf Yapılır?

Abdullazade, Nazile . "İsa Habipbeyli’nin Sanatında Azerbaycan Edebiyatının Eğitimi Konuları". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.223

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Eserleri ana dilinden başka İngiliz, Fransız, Macar, Arap, Türk, Rus, Bulgar, İbrani ve diğer dillerde basılan İsa Habipbeyli`nin Azerbaycan edebiyatının dünyaya tanıtılmasında, nesir, şiir ve sahne eserlerinin  teorik sorunlarının çözümünde, bazı ünlü sanatçıların sanatının araştırılmasında hizmetleri bilim ve eğitim yoluyla genç nesle örnek olmuştur. İsa Habipbeyli`nin bilimsel sanatı ile pedagoji çalışmaları paralel olarak biri diğerini tamamlıyor. Nahçivan Devlet Üniversitesi’ne uzun yıllar başkanlık eden edebiyat adamı, bilim adamı yılmayan, fedakaar ve yaratıcı çalışmaları ile büyük bir bilim, eğitim ve yönetim ekolü oluşturuyor. Araştırmacılık faaliyeti ile  Azerbaycan bilimine kattığı yeniliklere göre o, 2001 yılında Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi’nin anlaşmalı üyesi, 2003 senesinde gerçek üyesi olmuştur. 2013 yılında AMEA`nın  başkan vekili olarak görevlendirilen İ.Habipbeyli o yıldan Edebiyat Enstitüsü`ne başkanlık etmektedir. 90`a yakın kitap, 1500`e kadar bilimsel araştırması  olan İsa Habipbeyli`nin ancak edebi düşünce tarihinde değil, metodoloji alanında da hizmetleri büyüktür. Üniversitelerin filoloji fakülteleri için ortaokul edebiyat ders kitaplarının hazırlanmasında bilimsel editör ve danışman olarak tavsiyeleri, imzasının bilimsel-pedagojik düşünce tarihindeki ağırlığını bir kez daha kanıtlamıştır.  Azerbaycan edebiyatının öğretiminde İsa Habipbeyli'nin en büyük hizmeti, dönemlendirme kavramına karşı tutum meselesidir. Şimdiye kadar, edebiyat tarihi genellikle antik, ortaçağ, modern edebiyat aşamalarına bölünmüştür. Azerbaycan Sovyet edebiyatı, Azerbaycan edebiyatının bağımsızlık döneminin edebi tarihi sürecinin ideolojik yaklaşımı açısından isimlendirilse de tartışmalara neden olmuştur. İlk kez İsa Habipbeyli, dönemsellik ilkelerini belirleme sonucuna varmıştır. Bilim adamı, edebiyatın dönemselleştirilmesinde kültür ölçütlerine, edebi-tarihsel süreçlerin gerçeklerine, edebi akımlara ve Azerbaycan ideolojisine dayalı olarak dönemlendirme kavramındaki aşamaları tanımlamıştır.
Academician Isa Habibbeyli, whose works are published in English, French, Hungarian, Arabic, Turkish, Russian, Bulgarian, Urdu, and other languages ​​besides his mother tongue, has contributed to the introduction of Azerbaijani literary studies to the world, solving theoretical problems of prose, poetry, and drama, and researching the heritage of many outstanding artists. Became an example to the younger generation through education. Isa Habibbeyli's scientific creativity and pedagogical activity complement each other in parallel. The literary scholar, who has been leading Nahchivan State University for many years, creates a great school of science, education, and management with his tireless, selfless, and creative activity. He was elected a corresponding member of Azerbaijan National Academy of Sciences  in 2001 and a full member in 2003 due to the innovations he brought to Azerbaijani science through his research activities. In 2013, I. Habibbeyli, who was elected as the vice-president of ANAS, has been leading the Institute of Literature since that year. Isa Habibbeyli, the author of about 90 books and up to 1500 scientific studies, has great services not only in the history of literary and artistic thought but also in the field of methodology. His recommendations as a scientific editor and consultant in preparing secondary school literature textbooks and textbooks compiled for the philology faculties of universities have once again confirmed the weight of his signature in the history of scientific-pedagogical thought. Isa Habibbeyli's greatest service in the teaching of Azerbaijani literature is the attitude to the periodization concept. Until today, the history of literature was usually divided into the stages of the ancient period, the middle ages, the new period, and the literature of the most recent period. Soviet literature of Azerbaijan, period of independence Azerbaijan literature was named in terms of the approach of the literary-historical process from an ideological position, but it caused controversies. For the first time, Isa Habibbayli came to the conclusion of determining the principles of periodization. The scientist determined the stages in the concept of periodization based on the criteria of civilization, realities of literary-historical processes, literary trends, and the ideology of Azerbaijanis in the periodization of literature.

Anahtar Kelimeler:

Edebiyat, İsa Habipbeyli, Öğretim, Tarihi Yaklaşım, Kavram
Literature, Isa Habibbeyli, Teaching, Historical View, Concept

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Doç. Dr. Nazile Abdullazada
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.