e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Sosyal Bilimlerin Bugünü Geleceği

Sosyal Bilim Disiplini Olarak Sosyoloji Günümüze Ne Söyler? What is the Role of Sociology at Present as a Discipline of Social Science?

Prof. Dr. Özcan Güngör Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye 0000-0002-0775-023X

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.72

Nasıl Atıf Yapılır?

Güngör, Özcan . "Sosyal Bilim Disiplini Olarak Sosyoloji Günümüze Ne Söyler?". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.72

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Sosyoloji bilimi her ne kadar “toplumbilim” olarak çevrilse de esasen “toplumun mantığı” bilimi olarak daha işlevsel anlamlara sahip ve toplumun mantığını anlamaya, açıklamaya ve tasnif etmeye çalışan, sosyal olay ve olguları sistematik bir biçimde ele alan bir bilimdir. Zira bu bilim kendi yönteminin ve konularının özgünlüğü kadar toplumun mantığını kendi içindeki bütüncül etkileşimleri işin içine katarak bilimsellik sınırlar içinde ele alan bir bilimdir. Toplumun mantığını anlamak görünüşte kolay görünse de aksine herkesin bildiğini değil bildiğini düşündüğü konuları kendi yöntemi içinde ele alır. Sosyolojide herkes kendinden bir şey bulabilmekte bu da sosyolojinin herkesin bildiği olguları açıkladığı zehabına sürüklemektedir. Oysa durum bu kadar kolay değildir. Bilhassa toplumsal sorunları ve bu sorunların etkileşimlerini fark etmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bu anlamda Bauman’ın sosyolojiyi, “yaşantının sürekli bir yorumu ya da yaşantı üzerine bir yorumdur ve bu yorum toplumun kendisine geri gönderilir” şeklindeki tanımı anlamlıdır. Zira insanların ürettiği ilişki ve anlam süreklidir ve bu süreklilik aynı zamanda değişime de açıktır. İşte bu değişimi görmek açık olanın altında yatan nedenleri görmekle mümkündür. Toplum gizli varlıkların ve süreçlerin bir ürünü değildir. Velev ki konu din bile olsa insanın etkileşimleri, üretimleri ve anlamlandırmaları ile din toplumsallaşmaktadır. Dolayısıyla toplumların bu etkileşimlerinin mantığının çözümlenmesi teorileri gerektirmektedir. Bu teoriler toplumu anlama adına açıklayıcı ve sistematik bakış açıları sağlamaktadır. Sosyal aktörlerin karşılıklı etkileşim ve eylemlerinin nesnelliği ve öznelliği sosyolojiye derinlik katan hususlardır. Çağın ve bilimin geldiği noktada değişmenin her alanda egemen olduğu, derin ihtilaflar, gerilimler, etkileşimler, hakikatin çoğullaşması, yarılması, bireyin sanal ile gerçek arasındaki gelgitleri, metafizik yaşamın çoğullaşarak flulaşması toplumsal alanda sosyolojinin modern bilimlere sözünün olacağı alanlara işaret etmektedir. Bu bağlamda çalışmada sosyolojinin temel özellikleri bağlamında neliği üzerinden modern sosyal bilimlere ne söyleyebileceği konusu ele alınacaktır. Modern sosyal bilimlere bilhassa kavramlar, teoriler ve yöntemler bağlamındaki katkıları bütüncül bir metodoloji bağlamında ele alınacaktır.
Although the science of sociology is translated as "sociology", it is essentially a science that has more functional meanings as the science of the "logic of society" and tries to understand, explain and classify the logic of society, and that systematically deals with social events and phenomena. Because this is a science that deals with the logic of the society within the limits of being scientific by including the holistic interactions within itself as well as the originality of its method and subjects. Everyone can find something for themselves in sociology, which leads to the delusion that sociology explains the facts that everyone knows. However, the situation is not that easy. In particular, it is not as easy as it seems to realize the social problems and the interactions of these problems. In this sense, Bauman's definition of sociology as "a continuous interpretation of experience or an interpretation of experience, and this interpretation is sent back to society itself" is meaningful. Because the relationship and meaning that people produce is continuous, and this continuity is also open to change. Seeing this change is possible by seeing the underlying causes of the obvious. Society is not the product of hidden entities and processes. Even if the subject is religion, religion becomes socialized with human interactions, productions, and interpretations. Therefore, analyzing the logic of these interactions of societies requires theories. These theories provide explanatory and systematic perspectives for understanding society. Objectivity and subjectivity of mutual interactions and actions of social actors are issues that add depth to sociology. At the point where the era and science have come, the deep conflicts, tensions, interactions, the pluralization and splitting of truth, the tides of the individual between the virtual and the real, and the pluralization of metaphysical life point to the areas where sociology will have a say in the modern sciences. In this context, the subject of what sociology can say to social sciences will be discussed in the study. The contributions of sociology to social sciences, especially in the context of concepts, theories, and methods, will be discussed in the context of a holistic methodology.

Anahtar Kelimeler:

Sosyoloji, Sosyolojik Teori, Metodoloji, Sosyal Bilimler, Sosyolojik Muhayyile
Sociology, Sociological Theory, Methodology, Social Sciences, Sociological Imagination

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Prof. Dr. Özcan Güngör
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.