e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri

Türkiye’de İhtisas Kütüphaneciliği ve Veri Tabanları Hizmetleri: İSAM Kütüphanesi Örneği Specialized Librarianship and Databases Services in Turkey: The Example of ISAM Library

Mustafa Birol Ülker (İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü) TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, Türkiye 0000-0002-8733-0701

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.75

Nasıl Atıf Yapılır?

Ülker, Mustafa Birol . "Türkiye’de İhtisas Kütüphaneciliği ve Veri Tabanları Hizmetleri: İSAM Kütüphanesi Örneği". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.75

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslâmî ilimler alanında araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak, kütüphane ve dokümantasyon imkânları sağlamak, araştırma projelerini desteklemek, TDV İslâm Ansiklopedisi başta olmak üzere akademik yayınlar yapmak, ilmî dergiler çıkarmak, bilimsel toplantılar düzenlemek maksadıyla 1988 yılında kurulmuştur. İSAM’ın ansiklopedi çalışmalarının yanı sıra temel kültür, doktora tezleri, araştırma-inceleme, sempozyumlar-paneller, kaynak rserler, arşiv, kadı sicilleri ve süreli yayınlar olmak üzere farklı dizilerden yayınlanan eserleri mevcuttur. Geçmişten günümüze çağın şartlarına uyarak gelişen ve zaman içerisinde gerek yurt içi gerek yurt dışı akademik çevreler tarafından takdir görerek Türkiye’nin en önemli ihtisas kütüphanelerinden biri hâline gelen İSAM Kütüphanesi, araştırmacıların bilgiye erişimini kolaylaştırarak birçok veri tabanı projesini de kullanıma açmıştır. Veri tabanları hizmetlerinin başlıcaları; Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri Veri Tabanı, İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı, Dokümantasyon Veri Tabanı, Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı, Risaleler Veri Tabanı ve Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı’dır. Bahsi geçen İSAM veri tabanları, konularına göre hazırlanıp üyelik, ücret gibi kısıtlamalar olmaksızın tüm araştırmacıların her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şekilde düzenlenmektedir. Veri tabanlarının bir diğer önemli özelliği ise e-dergi gibi matbu olarak yayımlanmayan fakat akademisyenlerin ulaşamayacağı sempozyum, kongre, çalıştay ve kongrelerdeki makale ve tebliğlere de ulaşma imkânı sağlamasıdır. Çalışmamızın ana konusunu İSAM Kütüphanesi’nin dokümantasyon hizmetleri, veri tabanları ve arşiv koleksiyonları oluşturmaktadır. Bu çalışma ile söz konusu kütüphane hizmetleri hakkında genel bilgiler verilerek ilgili hizmetlerin genel bir tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.
Center for Islamic Studies was established in 1988 to contribute to the training of researchers in the field of Islamic Studies, provide them library and documentation opportunities, support research projects, make academic and scholarly publications, including TDV Encyclopedia of Islam, and organize scientific meetings. In addition to the encyclopedia studies of ISAM, there are works published in different series such as General Knowledge, Doctoral Theses, Research-Reviews, Symposiums-Panels, Source Works, Archive, Qadi (Judge in Islamic Countries) Registers, and Periodicals. Having been developed from past to present following the conditions of the age and become an essential library by being appreciated by domestic and foreign academic circles, ISAM Library has also realized many database projects by facilitating everyone's access to information. The main database services are Turkish History, Literature, Culture, and Art History Articles, Theology Articles, Documentation, Ottoman Turkish Articles, Risala Database and Ottoman Salname Annals. Unlike most databases, ISAM databases are prepared according to their subjects. They are organized in such a way that all researchers can easily access them from anywhere without restrictions such as membership or fees. Another important feature of Databases is that they provide access to articles and papers in symposiums, congresses, workshops, and congresses, which are not printed like e-journals but cannot be accessed by academicians. The main subject of our work is the ISAM Library's documentation services, databases, and archive collections. This study aims to make a general introduction of the related services by giving general information about the library services in question.

Anahtar Kelimeler:

Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilgi, Erişim, Dijitalleşme, Veri Tabanı, Akademik Kütüphane, Dokümantasyon, İSAM
Information Management, Knowledge, Access, Digitalization, Database, Academic Library, Documentation, ISAM

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Mustafa Birol Ülker
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.