e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Akademik Araştırma ve Yazım

TÜBİTAK’ın Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Araştırma Projesi Destekleri TUBITAK's Project Funding in Social Sciences and Humanities

Rümeysa Uzun (TÜBİTAK Uzmanı) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Ankara, Türkiye

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.242

Nasıl Atıf Yapılır?

Uzun, Rümeysa . "TÜBİTAK’ın Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Araştırma Projesi Destekleri". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.242

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG), sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı destekleyerek, evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, bilimsel araştırma faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 1997 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destekleme Kurulu olarak kurulan birim, 1999 yılında proje desteklerine başlamış olup 2005 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararıyla diğer bilim/teknoloji alanlarıyla eşit statüde destek kapsamına alınmıştır. SOBAG bünyesinde, sosyal ve beşeri bilimlerin bütün alanlarını kapsayacak şekilde (34 farklı alanda) mühendislik bilimleri, temel bilimler, sağlık bilimleri gibi diğer bilim/teknoloji alanlarında olduğu gibi tüm ulusal akademik Ar-Ge programları (1001, 1002, 1003, 1005, 3501 gibi) kapsamında araştırma projeleri desteklenmektedir. Söz konusu projelerin başvuru, değerlendirme, izleme, sonuçlandırma ve çıktı-etki takibi süreçleri yürütülerek sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmacılarımıza her anlamda destek sağlanmaktadır. 2005 yılından beri yaklaşık 2.400 projeye 1 milyar TL civarında bütçe ile destek sağlanmıştır. Bu destekler kapsamında toplam 14.657 kişi yürütücü, araştırmacı, danışman ve bursiyer olarak görev almıştır. Desteklenen projelerin araştırma projesi olması esas olup, değerlendirme kriterleri programa göre farklılaşmakla birlikte temel olarak özgün değer, yöntem, proje yönetimi ve yaygın etki şeklindedir. Projelerin bilimsel bilgi birikimine kavramsal, kuramsal veya metodolojik olarak özgün katkılarda bulunması; amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli bir yönteme sahip olması; iş-zaman planlaması, başarı ölçütleri, risk yönetimi ve ekip gibi hususlarda iyi bir planlama içermesi ve çıktı, etki ve yayılım boyutlarında yüksek bir potansiyele sahip olması beklenmektedir.
Social Sciences and Humanities Research Funding Group (SOBAG), part of TUBITAK-Research Funding Programs Directorate,aims to encourage and develop scientific research activities in line with universal developments and Turkey’s priorities, by funding our scientists who carry out R&D activities in all fields of social sciences and humanities. Founded in 1997 as the Social Sciences and Humanities Research Funding Board, SOBAG started to fund projects in 1999 and was included in the scope of funding with the same status as other science/technology fields with the decision of the Science and Technology High Council in 2005. Within SOBAG, including all social sciences and humanities fields (currently 34 different science/technology fields), funding is provided within the scope of all national academic R&D programs (such as 1001, 1002, 1003, 1005, 3501), as well as in other science/technology fields such as basic sciences, engineering, health sciences etc. We support our researchers in the fields of social and human sciences in all aspects by carrying out the application, evaluation, monitoring, finalization and output-impact tracking processes of the projects. Since 2005, approximately 2,463 projects were funded with a budget of around 1 billion TL. In these projects, a total of 14,657 people participated as principal investigator, researcher, consultant and undergraduate/graduate students. The funded projects ought to be research projects, and although the evaluation criteria differ from program to program, they are basically in the form of novelty, methodology, project management and broader impact. Funded projects are expected to include conceptual, theoretical or methodological novel contributions to scientific knowledge; have a method conducive to achieving the goals and objectives; good planning in terms of project scheduling, risk management and the project team; and have a high potential in terms of output, impact and dissemination dimensions.

Anahtar Kelimeler:

Sosyal ve Beşeri Bilimler, TÜBİTAK, SOBAG, Araştırma Projesi Destekleri, AR-GE Programları
Social Sciences and Humanities, TUBITAK, SOBAG, Research Funding, R&D programs

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 TÜBİTAK - Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.