e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Sıklık: Yılda Bir
Düzenleyen: AYBÜ & Oku Okut Derneği

Sempozyum 1 (2021): TSBS Bildiriler Dergisi

Yayım Tarihi 27.04.2022
Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu  Sosyal Bilimler alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alanda eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla Oku Okut Akademi tarafından düzenlenmektedir. Sempozyuma; Arkeoloji, Antropoloji, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Filoloji, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık, Psikoloji, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında hazırlanan bildiriler ile başvuru yapılabilmektedir. Başvurular, Sempozyum Bilim Kurulu tarafından incelenmekte ve en az iki hakemin değerlendirmesine sunulmaktadır. Kabul edilen bildirilerin özetleri ve tam metinleri Oku Okut Yayınları tarafından açık erişim olarak okuyucularla buluşturulmaktadır. Bu kitap, 28 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sunulan bildiri özetleri içermektedir.

Tez Sunumları

Ebû İshak es-Saffâr’ın Esmâ-i Hüsnâ Yorumu Çerçevesinde Kelâmî Görüşleri

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu

65-70

Gnostik Geleneğin Erken Dönem Şiilikteki Tezahürleri: Şiî Gulat Örneği

Dr. Yusuf Koçak

88-91

Mu‘tezile’nin Nübüvvet Savunması

Dr. Mikail İpek

94-97

Avrupa’da Üniversite Kurumunun Ortaya Çıkışındaki Ekonomik Arka Plan

Dr. Murat Çelik

112-115

Alevi-Sünni Evliliklerindeki Çocukların Din Eğitimine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Mehtap Aşlamacı

121-124

Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar: Metin Bütünlüğü Arayışları

Dr. Ersin Kabakcı

153-156

Lise Öğrencilerindeki Akademik Başarı ve Sınav Kaygısı ile Manevi Danışmanlık ve Rehberlik İlişkisi

Halime Hilal Taşkın

174-178

Bildiriler

Literatür Taraması Odaklı Disiplinlerde NVivo Kullanımı

Doç. Dr. Arif Bakla

2-23

Sosyal Bilim Araştırmalarında EndNote’un Kullanımı

Dr. Talip Demir

24-27

Sosyal Bilim Araştırmalarında Zotero’nun Kullanımı

Doç. Dr. Ömer Sabuncu

28-31

İlahiyat Alanında Bilimsel Çalışmalarda Citavi’nin Kullanımı

Dr. Osman Arpaçukuru

32-35

İlahiyat Araştırmalarında Çağdaş İmkanların Değerlendirilmesi: el-Mektebetü’ş-şamile Örneği

Dr. Osman Aydın

36-39

Afganistan’da Dini Hayat

Dr. Abdulcelil Alpkıray

41-44

Afganistan’da Türkçe Öğretimi ve Afganistan Türkleri

Gündüz Pulat

45-48

Afganistan’da Etnisitenin Durumu ve Siyasete Etkisi

Cengiz Çelik

49-52

Dinamik Bir İlmi Anlayışın İnşası Açısından Niçin Ebû Hanife’den Başlanılmalı?

Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz

54-57

Ebû Hanîfe’nin İtikadî Mirası: Osmanlı Döneminde el-Fıkhu’l-ekber Üzerine Yapılan Çalışmalara Dair Mülahazalar

Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz

54-57

Mâtürîdî’nin Te’vîlât’ında Kaynağı Tespit Edilemediği Söylenen Bazı Mevkûf Rivayetler Üzerine Bir Değerlendirme

Erkan Önder

61-64

Mâtürîdî’nin Meleklerin Varlığına Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Atike Kardaş

71-74

Ebû İshâk es-Saffâr’ın Haberî Sıfatlara Yaklaşımı

Abdullah Dağ

75-78

Ebü’l-Muîn en-Nesefî ile Ebû İshak es-Saffâr’ın İmanın Mahlukiyeti Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Sümeyye Çekiç

79-82

Alevî Geleneğe Mensup Ocak ve Gruplar Hakkında Yapılacak Araştırmalarda Dikkate Alınması Gerekli Bazı Hususlar

Prof. Dr. Cenksu Üçer

84-87

Kemâleddin İbnü’l-Hümâm’a Göre Peygamberliğin Gerekliliği

Suat Doğan

98-101

Seyfeddin el-Âmidî’de Yaratmaya İlişkin Kadîm Sıfatların İspatı

Kamile Akbal

102-105

Hannah Arendt’in Kötülük Algısının Din Felsefesinde Konumlandırılışı

Hande Nur Bozbuğa

107-110

Emeviler Döneminde Arapçalaştırma Hareketleri: Para Politikası Örneği

Kübra Gül Özdemir

116-119

Beş Vakit Namazın Öğretimiyle İlgili Ders İçeriklerinin Değerlendirilmesi

Dr. Yasin Yiğit

125-128

Cami Cemaatinin Dindarlık Düzeyi: Bir Camiye Düzenli Devam Eden Bireyler Üzerine Bir Araştırma

Yakup Ekşi

129-131

Havf ve Recâ Kavramlarının İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn Eseri Özelinde Analizi

Sema Bayar

133-136

Tasavvufî Şahsiyetlerin Medya Yoluyla Tanıtılması: TRT Mavera Dizisi Örneği

Ayşe Özgen

137-140

Ferîdüddin Attâr’ın Mantıku’t-Tayr Adlı Eserinde Er/Eren Olgusuna Sembolik Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Aysel Sarıyüce

141-144

20. Yüzyılda Tasavvuftan Etkilenen Mühtediler Üzerine Bir Değerlendirme

Kübra Kaya

145-148

Molla Halil Siirdî’nin Tasavvufi Yönü

Abdurrezzak Evrensel

149-151

Basit-Bileşik Yapılı Olmaları Açısından Hurûfü’l-meânî Üzerine Bir İnceleme

Bünyamin Güder

157-160

Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ Şiirinin Ontolojik Tahlili

Mehmet Adlım

161-164

Şehitlik Olgusunun Arkeolojik Bir Analizi

Fatmanur Dikmen- Prof. Dr. Kemal Ataman

166-169

Toplumsal ve Zihinsel Dönüşümün Deizme Etkileri

Dr. Bekir Şahin

170-173